Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 města Hradec Králové

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 22. června 2010 vydat podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatku vykonává Magistrát města Hradec Králové.

Článek 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „zařízení“) do provozu, ve lhůtě do 8 dnů ode dne uvedení do provozu.

(2) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku ukončení provozu zařízení, ve lhůtě do 8 dnů ode dne ukončení provozu.

(3) Poplatník je rovněž ve lhůtě do 8 dnů povinen písemně ohlásit správci poplatku jakékoli změny v ohlášených skutečnostech nebo rozhodné pro poplatkovou povinnost.

Článek 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každé zařízení na tři měsíce činí 5000 Kč.

(2) V případě, že zařízení je provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení zařízení do provozu.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu zařízení.

Článek 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí.

(2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.

Článek 6
Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Poplatník je povinen písemně ohlásit provozování zařízení, u kterého nově vznikla poplatková povinnost, ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a část druhá obecně závazné vyhlášky č. 6/2008.

Článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti, z důvodu naléhavého obecného zájmu, dnem vyhlášení.


Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty