Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších úprav a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších úprav

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 3. 2008 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších úprav, se pro poplatkové období roku 2008 mění takto:

V čl. 8 se slova „do 25. dubna“ nahrazují slovy „do 25. června“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty