Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 města Hradec Králové

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 26. 4. 2005 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 29 odst. 1, písm. o), bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1

1. Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti při zabezpečení akcí kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce") mimo pravidelné bohoslužby konané v prostorách k tomu určených. 1) 2)

2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, nebo jiný subjekt, který pořádá akci na území města; též svolavatel 2) (dále jen "organizátor akce").

Článek 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a. akcí s větším počtem osob (viz čl. 1 odst. 1) - akce, u které organizátor předpokládá účast více než 200 osob v budově3) nebo více než 900 osob mimo budovu,

b. stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

c. ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pořádání akce

Článek 3

1. Před zahájením akce organizátor stanoví prokazatelným způsobem předpokládaný počet osob zúčastněných na akci (účastníci, účinkující, osoby podílející se na zabezpečení akce).

2. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou.4) Není-li rozsah odpovědností stanoven, odpovídá za zabezpečení požární bezpečnosti při pořádání akcí organizátor.

3. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.5) Při stanovení podmínek požární bezpečnosti organizátor přihlíží zejména k stavebnímu provedení, místu konání akce, možnostem úniku osob a struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu a neschopné samostatného pohybu6) apod.

4. V případě opakovaného pořádání akcí na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odstavce 8 tohoto článku, včetně odstranění zjištěných závad.

5. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet preventivních požárních hlídek. Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Podrobnosti o zřizování požární preventivní hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

6. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek, dbá zejména o to, aby:

a. činnost v preventivní požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, 7)

b. byly vymezeny úkoly preventivní požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy preventivní požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem preventivních požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),

c. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky, v případě většího počtu preventivních požárních hlídek i mezi veliteli preventivních požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

7. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

a. účastníky akce (diváky, pozvané hosty apod.), např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky, programu či prezentace akce,

b. účinkující (vystupující osoby a tělesa, osoby zajišťující jejich program a vystoupení, prodejce včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, apod.), např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky, programu či prezentace akce,

c. osoby podílející se na zabezpečení akce (např. preventivní požární hlídky, pořadatelskou službu), provedením odborné přípravy, proškolením.

8. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před jejím zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této vyhlášky. V případě, že:

a. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí,

b. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik a záchrana osob.

9. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a. vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b. umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,

c. rozmístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích8) na vhodných a dobře přístupných místech.

10. Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci. Tento postup stanoví před zahájením akce.

Článek 4

1. Při akcích, jejichž součástí (tj. součástí programu /produkce /představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 3 odst. 3, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.9)

2. V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 3 odst. 8 před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

3. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrická nebo plynová zařízení a spotřebiče umístěné ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů10); plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno.

4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost písemně oznámena na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje11), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. Dále musí být informovány subjekty, jejichž práva mohou být konáním akce dotčena.

Článek 5

1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně12), této vyhlášky a řídit se pokyny organizátora akce vztahujícími se k zabezpečení požární ochrany, pokyny požární hlídky nebo členů pořadatelské služby, pokud se týkající požární bezpečnosti při akci.

2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látky nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek(např. zápalná láhev).

3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě použití běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru13).

ČÁST TŘETÍ
Sankce

Článek 6

1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 7

1. U akcí uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky je organizátor akce povinen předložit městu Hradec Králové, odboru vnitřní správy Magistrátu města, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací14) v předpokládaném místě konání akce. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území města Hradec Králové, předkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

2. Město Hradec Králové nebo Krajský úřad Královéhradeckého kraje v případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území města Hradec Králové, mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

3. Jedná-li se o akci přesahující katastrální územní města Hradec Králové (pořádána na katastrálním území dvou nebo více obcí), musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení Královéhradeckého kraje č.4/2002, ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

4. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.

5. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Přílohy:

doc Příloha č. 1 k vyhlášce města č. 3/2005, (47,5 kB) - Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejich úkolů

doc Příloha č. 2 k vyhlášce města č. 3/2005, (31,5 kB) - Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 8 této vyhlášky

doc Příloha č. 3 k vyhlášce města č. 3/2005, (22 kB) - Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 této vyhlášky

V Hradci Králové dne 26. 4. 2005

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1 ) § 29 odst. 1, písm. o), bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9, písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2 ) např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

3 ) Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4 ) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5 ) § 15 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

6) § 2 odst.1, písm. b) vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

7 ) § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

8 ) § 2 odst. 1, případně dle § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

9 ) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

10 ) např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

11 ) zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12 ) např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

13 ) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/19885 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

14 ) Přípravnými pracemi se rozumí jakékoli práce, jako je např. instalace či umístění zařízení pro danou akci, tj. co není/nebylo součástí prostoru/stavby.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty