Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2003, o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 30. 3. 2004 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2003, o místním poplatku ze vstupného se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 písm. d)“.

2. V článku 3 odst. 2 se slova „akce obdobného charakteru“ nahrazují slovem “reklamní“.

Část druhá
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Článek 2

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:

1. Článek 5 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 5
Řízení o poplatku

(1) Řízení o poplatku vykonává odbor majetkový Magistrátu města Hradec Králové, pokud dále není uvedeno jinak .

(2) Řízení o poplatku na tržištích dle odst. 4), písm. c-e) dle přílohy č. 1 této vyhlášky, vykonává odbor živnostenský.

(3) Řízení o poplatku z veřejného prostranství, které je místní komunikací dle odst. 1), 2) a 3) přílohy č. 1, vykonává silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy.

(4) Užívání veřejného prostranství, zejména dle odst. 4), písm. a-e) přílohy č.1 se řídí tržním řádem.4) „

2. Článek 6 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 6
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 5 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je nutno splnit oznamovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

(2) Poplatník je povinen oznámit písemně příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) ukončení užívání veřejného prostranství a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny po tomto dni, mimo osob, které užívají veřejné prostranství podle čl. 5 odst. 3) nebo které užívají veřejné prostranství dle odst. 4), písm. a-b) přílohy č.1.“

3. V článku 7 odst. 1 se slova „který povolil užívání veřejného prostranství“ zrušují.

4. V článku 7 odst. 2 se slova „a platí v hotovosti“ zrušují.

Část třetí
Účinnost

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty