Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 města Hradec Králové

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol zřizovaných městem Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 19a až 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů městských mateřských škol.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt dítěte v mateřských školách zřizovaných Městem Hradec Králové.

Článek II.
Výše příspěvku

Příspěvek je stanoven z objemu finančních prostředků vynaložených na neinvestiční náklady mateřské školy a to maximálně do výše 30% nákladů na jedno dítě. Konkrétní výše příspěvku je každoročně upravena pro daný školní rok a je přílohou této vyhlášky.

Článek III.
Způsob úhrady příspěvku

(1) Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci ( dále jen „plátce“ ) za období od 1.9. do 30.6. a to měsíčně, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, bezhotovostním platebním stykem na účet města, zřízeným pro příslušnou mateřskou školu.

(2) V případě krátkodobé absence dítěte v mateřské škole se příspěvek nevrací.

Článek IV.
Osvobození od placení příspěvku

(1) Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy plátce neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

(2) Plátce může být od placení příspěvku osvobozen a to v případě absence dítěte po dobu dvou až maximálně šesti měsíců. Nepřítomnost dítěte musí být potvrzena ředitelstvím mateřské školy a ošetřujícím lékařem. Osvobození od úhrady příspěvku potvrzuje Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu města Hradec Králové, na základě žádosti plátce.

Článek V.
Prokazování příjmů plátce

(1) Za příjem se považují všechny příjmy podle zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění.

(2) Nárok na osvobození od placení příspěvku podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky, má plátce, který současně splňuje podmínky stanovené v § 2 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. Plátce je povinen tento nárok prokázat a to potvrzením o příjmu, u osob samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním nebo dokladem prokazujícím výši měsíční platby pojistného sociálního pojištění.

(3) Nárok na osvobození se uplatňuje na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu města Hradec Králové, vždy na 3 měsíce.
(4) Plátce, který neprokáže nárok na osvobození, je povinen uhradit příspěvek ve stanovené výši.

Článek VI.
Postup při nezaplacení příspěvku

Opakované nezaplacení příspěvku bude považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a dle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, může být důvodem k ukončení docházky dítěte.

Článek VII.
Závěrečné ustanovení

(1) Obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 24.6.2003.

(2) Nabývá účinnost 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

(3) Zároveň s tím se ruší vyhláška č. 4/1995, o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole spravované Úřadem města, ve znění usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 27.9.1995.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Martin Soukup
náměstek primátora města Hradec Králové

V Hradci Králové dne 14.7.2003


Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol zřizovaných Městem Hradec Králové

Stanovená výše měsíčního příspěvku pro školní rok 2003/2004

Název mateřské školy

Výše měsíčního příspěvku pro školní rok 2003/2004

MŠ Čtyřlístek, HK - Švendova

184

MŠ Kamarád, HK - Veverkova 182
MŠ Klíček, HK - Urxova 167
MŠ Zvoneček, HK - Čajkovského 168
MŠ HK - Březhrad 332
MŠ HK - Kampanova 201
MŠ HK - Kyjovská 225
MŠ HK - Lužická 185
MŠ HK - M. Horákové 217
MŠ HK - Malšova Lhota 95
MŠ HK - Na Biřičce 230
MŠ HK - Plácky 195
MŠ HK - Plačice 243
MŠ HK - Plotiště JIH 195
MŠ HK - Plotiště SEVER 195
MŠ HK - Průmyslová 133
MŠ HK - Slavíčkova 184
MŠ HK - Svobodné Dvory 173
MŠ HK - Štefánikova 181
MŠ HK - Třebechovická 203
MŠ HK - Věkoše 169

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty