Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 města Hradec Králové

o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle § 10 písm. d) a § 84 odst. (2) písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích schválilo svým usnesením ze dne 29. 5. 2001 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1.
Předmět úpravy a rozsah působnosti

(1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zajišťování udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic a jiných veřejných prostranství; ochraně životního prostředí, veřejné zeleně, při užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti na celém území města Hradec Králové.

(2) Povinnost udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, chránit životní prostředí a užívat zařízení v souladu s touto vyhláškou se vztahuje na všechny občany města Hradce Králové a jeho návštěvníky.

Článek 2.
Výklad pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Veřejnou zelení se rozumí okrasné zahrady, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně.

(3) Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven smetků, odpadků a ostatních nečistot. Za znečištění se nepovažuje použití posypových materiálů k zajištění schůdnosti veřejného prostranství, zejména v zimním období.

(4) Zařízením sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí zejména lavičky, odpadkové koše, stojany s koši a sáčky, označníky ulic a informační označníky, stojany na kola, umělé vodní nádrže, pítka, sloupy veřejného osvětlení, parkovací automaty, dětská hřiště, pískoviště, sportovní plochy a zařízení, výlepové plochy.

Článek 3.
Znečišťování veřejného prostranství

Za znečišťování veřejného prostranství se považuje zejména:

(1) ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejných prostranstvích,

(2) umísťování přenosných i nepřenosných přístřešků pro vozidla ( např. skládací garáže) na veřejných prostranstvích

(3) znečišťování veřejných prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, včetně znečišťování umýváním vozidel, opravy vozidel včetně výměn, vypouštění a úkapů olejů a dalších náplní vozidel, či vypouštění pohonných hmot mající za následek znečištění veřejného prostranství,

(4) vyklepávání koberců, rohožek a jiných znečištěných textilií mimo místa k tomu určená,

(5) zametání smetků a vylévání jakýchkoliv tekutin včetně cementových a vápenných směsí do uličních vpustí,

(6) spalování odpadů a jakéhokoliv materiálu na veřejném prostranství,

(7) odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby, kontejnery a sběrná střediska odpadů, 6)
(8) jakékoliv shromažďování odpadů na veřejném prostranství; výjimku tvoří odpady určené
bezprostředně k naložení a odvezení, 6)

(9) odhazování krmiva a krmení pro volně žijící a zdivočelá zvířata s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítcích a vodního ptactva,

(10) vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení i v látkovém provedení mimo místa k tomu určená,

(11) znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch staveb, chodníků a vozovek nápisy a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a předem povolené akce (např. soutěže dětí v malování),

(12) znečišťování veřejných prostranství způsobené chovnými nebo hospodářskými zvířaty,

(13) znečišťování a poškozování zařízení sloužících potřebám veřejnosti.

Článek 4.
Odpovědnost za udržování čistoty veřejných prostranství

(1) Znečišťování veřejných prostranství je zakázáno. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství, a pokud takovéto znečištění způsobí, je povinen ho neprodleně odstranit.

(2) Za čistotu veřejného prostranství odpovídá jeho vlastník, a pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel .

(3) Za znečištění veřejného prostranství způsobené chovnými nebo hospodářskými zvířaty odpovídá vlastník zvířete nebo osoba o ně pečující. Tyto osoby mají za povinnost v oblastech, kde jsou umístěny stojany se sáčky a koši určené pro likvidaci výkalů zvířat, výkaly zvířete odpovídajícím způsobem odstranit.

(4) Hnízdění zdivočelých holubů v budově, případně jiném objektu je povinen vhodným způsobem zabránit vlastník této budovy či objektu.

(5) Znečištění způsobené vylepováním plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená je povinen neprodleně odstranit vlastník. Vlastník má právo na náhradu škody vůči původci znečištění.

(6) Za znečišťování veřejného prostranství vzniklé při výměně plakátů odpovídá vlastník billboardů či plakátovacích ploch; ten je povinen zajistit také na vlastní náklady úklid stržených plakátů.

(7) Osoba odpovědná za zabezpečování čistoty veřejného prostranství může zabezpečování čistoty veřejného prostranství, chodníku, budovy, pozemku zajistit smluvně prostřednictvím jiného subjektu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za zabezpečování čistoty.

Článek 5.
Ochrana a údržba veřejné zeleně

(1) Kdo znečistí plochu veřejné zeleně, je povinen ji uvést do řádného stavu. Pokud tak neučiní, bude úprava provedena na jeho náklady.

(2) Vlastník, správce a uživatel veřejné zeleně je povinen o ni pravidelně pečovat a dbát o její údržbu, chránit ji před poškozováním a neoprávněnými zásahy a zajišťovat její trvalou čistotu.

(3) Při kalamitním výskytu chorob a škůdců zeleně na území města Hradec Králové je vlastník, správce nebo uživatel veřejné zeleně povinen řídit se nařízením příslušného správního úřadu.

(4) Na ochranu rostlin nebo k omezení či likvidaci plevelů a škůdců mohou být použity pouze látky, které jsou pro tento účel schváleny, a musí být dodrženy stanovené podmínky jejich aplikace.

Článek 6.
Nakládání a skládání materiálů, zboží a odpadů

(1) Nakládat a skládat materiál a zboží na veřejném prostranství je dovoleno jen na nezbytně nutnou dobu, a to pouze tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních potíží jinde. Není dovoleno skladování materiálů a zboží na chodnících, přístupových cestách k objektům, na hydrantech, uzávěrech vody a plynu, dešťových vpustích, poklopech kanalizačních a jiných šachet a vstupech do kolektorů inženýrských sítí a na veřejné zeleni.

(2) Materiál a zboží určené k naložení lze na veřejném prostranství uložit až bezprostředně před odvozem. Složený materiál a zboží musí být neprodleně z veřejného prostranství odklizeny. Po manipulaci s materiálem a zbožím je příjemce povinen veřejné prostranství vyčistit. Sypké materiály musí být přitom zajištěny tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí, ani splachovány do veřejné kanalizace nebo vodních toků.

(3) Ukládání nepotřebných věcí a materiálů, suti, sypkého stavebního materiálu a jiných hmot na veřejném prostranství je možné provádět pouze do kontejnerů nebo podobných přepravních zařízení.

(4) Pokud je veřejné prostranství komunikací dle zákona a nebude-li věc nebo materiál neprodleně odstraněn, musí být pro jejich uložení povoleno zvláštní užívání podle zákona.1)

Článek 7.
Způsob a provádění čištění veřejných prostranství

(1) Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, sečení travnatých ploch, průklest stromů, popř. mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevele a přerostlého drnu. Čištění musí být prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší rozptylem nečistot. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni, zejména prachem a hlukem.

(2) Smetky se ukládají do sběrných nádob na komunální odpad.

(3) Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí, rozmetání smetků do vozovek, na okolní pozemky nebo do sklepních oken.

(4) Provozovatel či pořadatel kulturní, obchodní, sportovní a jiné akce je povinen opatřit veřejné prostranství po dobu konání akce odpadkovými koši v dostatečném počtu a dostatečné kapacitě a dbát o jejich včasné vyprazdňování, a to i průběžně. Dále je povinen provést ihned po skončení akce úklid prostranství a jeho okolí.

(5) Při čištění veřejných prostranství nesmí být použity látky klasifikované jako jedy a ostatní látky toxické či zdraví nebezpečné. K čištění mohou být použity pouze látky, které jsou pro tento účel schváleny, a musí být dodrženy stanovené podmínky jejich aplikace.

Článek 8.
Blokové čištění

Blokové čištění je zajišťováno správcem komunikace, přičemž problematika dopravního značení a případného odtahu vozidel v souvislosti s tímto čištěním je upravena zákonem.1)

Článek 9.
Schůdnost místních komunikací

Schůdnost místních komunikací včetně jejich zimní údržby je upravena zákonem 1), prováděcí vyhláškou k němu 2) a příslušnou vyhláškou Města Hradec Králové. 3)

Článek 10.
Povinnosti při umísťování zařízení sloužících potřebám veřejnosti

(1) Pokud je zařízení sloužící potřebám veřejnosti stavbou, podléhá povolení podle zákona. 4)

(2) Umístění stojanů na kola na místních komunikacích ve vlastnictví města podléhá souhlasu Magistrátu města Hradec Králové odboru stavebního a dopravního.

(3) Umístění reklamního zařízení a poutače na komunikaci podléhá povolení podle zákona.1)

(4) Umístění reklamního zařízení a poutače ať samostatného či připojeného ke stojanu na kola na veřejném prostranství ve vlastnictví Města podléhá zpoplatnění podle vyhlášky města. 5)

Článek 11.
Povinnosti při užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti

(1) Je zakázáno poškozovat a znečišťovat zařízení sloužící potřebám veřejnosti, jakož i poškozovat a odstraňovat návod na jejich použití. Každý kdo takové znečištění způsobí je povinen je neprodleně odstranit.

(2) Při manipulaci se zařízením je každý povinen postupovat podle návodu uvedeného na zařízení jinak způsobem obvyklým.

(3) Je zakázáno zejména:

a) přemisťovat lavičky,
b) umývat se v umělých vodních nádržích , vhazovat předměty do umělých vodních nádrží a vstupovat do umělých vodních nádrží neoznačených jako koupaliště či brouzdaliště,
c) poškozovat informační označníky,
d) převracet odpadkové koše,
e) připevňovat nemotorová vozidla na veřejných prostranstvích ke stavbám, sloupům a jiným zařízením,
f) připevňovat nemotorová vozidla, reklamní a informační zařízení a kola ke stromům.

Článek 12.
Sankce

Porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek dle zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 2001

2) Zrušuje se vyhláška Města Hradec Králové č. 7/1991 o čistotě, pořádku a užívání veřejného prostranství z 15. 10. 1991.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
2) prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
3) vyhláška Města Hradec Králové č. 5/1997 o provádění zimní údržby na místních komunikacích
4) zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
5) vyhláška Města Hradec Králové č. 4/1998 o místních poplatcích
6) vyhláška Města Hradec Králové č. 8/1998 o nakládání s komunálním odpadem

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty