Obecně závazná vyhláška č. 21/2006 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004, č. 19/2004, 2/2005, 6/2005, 1/2006, 5/2006 a 7/2006

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 19. 12. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 39a), 79, 101, 113, 117, 124 a 126, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

Změna ÚPmHK č. 39a) - k.ú. Svinary:

změna funkčního využití plochy „plochy luk a pastvin“ (přestavbové území) na nové funkční využití plochy „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby – návrhová plocha – území se zvláštním režimem D“ a to pouze v rozsahu umožňující využití území pro jednu řadu rodinných domů příměstského venkovského typu v k.ú. Svinary, jižně od ulice Podhorské a doplnění závazné části územního plánu města Hradec Králové vyhlášeném vyhláškou č.1/2002 o závazných částech územního plánu města Hradec Králové, a to v doplnění v textové části a v grafickém vymezení území – funkční využití území – výkrese B.2. a to na nové území se zvláštním režimem označené písmenem D.

Změna Úpm HK č. 79 k.ú. Slezské Předměstí:

změna funkčního využití plochy ze stávající funkční plochy „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“ na „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu – návrh 5-0/50“ na novou funkční plochu „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“.

Změna Úpm HK č. 101 k.ú. Plačice:

změna funkční plochy: „plochy orné půdy“ a „plochy luk a pastvin“ na plochu: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ (označená kódem 8-1/12) a dále „plochy sadů a zahrad“, „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť - MD1“ a „plochy orné půdy“ na plochu: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ (označená kódem 8-1/14), v k.ú. Plačice, východně od ulice Kutnohorská. Na základě závěru zjišťovacího řízení SEA obsahuje tato změna vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) zpracované v souladu s § 10i zákona 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí).

Změna Úpm HK č. 113 k.ú. Svobodné Dvory:

změna funkční plochy: plochy orné půdy“ na funkční plochu: „sportovní a rekreační plochy“ (označená kódem 7-0/85), v k.ú. Svobodné Dvory, severně od ulice Klacovská. Na základě závěru zjišťovacího řízení SEA obsahuje tato změna vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) zpracované v souladu s § 10i zákona 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí).

Změna Úpm HK č. 117 k.ú. Věkoše:

změna funkční plochy: „plochy výrob a služeb bez negativního vlivu na okolí“ a „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ na funkční plochu: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ (označená kódem 6-0/72), v k.ú. Věkoše, západně od ulice Na Barvínku.

Změna ÚpmHK č.124 v k.ú. Svobodné Dvory:

změna funkční plochy:„plochy orné půdy“ na plochu: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ a „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“ a změna funkčního využití malé části funkční plochy: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ na plochu: „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“. Lokalita se nachází jižně od ulice Dvorská a západně od stávající zástavby mezi ulicemi Františka Žaloudka a Nová (západně od ulice Pálenecká) a je označena kódem 7-0/39.

Změna Úpm HK č. 126 v k.ú. Nový Hradec Králové:

1. v k.ú. Nový Hradec Králové, na pozemcích, jedná se o bývalý vojenský areál muničního skladu a přiléhající část lesa severovýchodně od Hradečnice, na úrovni lesního hřbitova

  • změna části funkční plochy „plochy lesů rekreačních“ a „plochy zvláštního určení“ na funkční plochu „plochy hřbitovů“ (v návrhu změny označeno 5-2/45)
  • změna části funkční plochy „plochy zvláštního určení“ na funkční plochu „plochy lesů rekreačních“ (v návrhu změny označeno 5-2/46)

2. změna závazné části ÚPm HK vyhlášené obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, oddílu A.11.3. Limity využití vyjádřené v regulativech:

  • ve funkční ploše „plochy hřbitovů“ doplnit v části B) Přípustné využití doplňkové: „útulek a hřbitov pro drobné zvířectvo (ve vybraných lokalitách)“
  • ve funkční ploše „plochy lesů rekreačních“ doplnit v části B) Přípustné využití doplňkové: „stavby pro provoz mobilní mechanizace související se zpracováním dřeva“
  • ve funkčních plochách „plochy lesů rekreačních“ a „plochy lesů hospodářských“ vypustit v části B) Přípustné využití doplňkové: „stavby pro bydlení nízkopodlažní charakteru rodinného domu (hájovny)“ a „jednotlivé garáže pro osobní a speciální vozidla a mechanizaci na pozemcích staveb pro bydlení (hájoven)“

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn Územního plánu města Hradec Králové č. 39a), 79, 101, 113, 117, 124 a 126, které jsou zpracovány jako samostatná příloha Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 39a), 79, 101, 113, 117, 124 a 126 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Z
ávěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválené změny Územního plánu města Hradec Králové č. č. 39a), 79, 101, 113, 117, 124 a 126 je uložena na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatná příloha platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty