Obecně závazná vyhláška č. 20/2006 města Hradec Králové

o závazné části regulačního plánu Kopec sv. Jana, Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 19. 12.2006, usnesením č. 2010/2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu Kopec sv. Jana, Hradec Králové, která je uvedená v příloze této obecně závazné vyhlášky.

(2) Závazná část regulačního plánu Kopec sv. Jana, Hradec Králové obsahuje:

D.1. Návrh urbanistické koncepce;
D.2. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení a další podmínky pro umístění staveb;
D.3. Limity využití území;
D.4. Vymezení pozemků přípustných pro těžbu nerostů;
D.5. Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací asanačních úprav;

(3) V grafické části regulačního plánu Kopec sv. Jana, Hradec Králové je závazný:

2.a. – Hlavní výkres (vyjma kót) v měřítku 1:1 000,
2.b.písm.c. – Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb v měřítku 1:1 000,

Článek 2
Územní rozsah platnosti, lhůty aktualizace

(1) Tato obecně závazná vyhláška platí pro území řešené regulačním plánem Kopec sv. Jana, Hradec Králové v katastrálním území Třebeš, které je vymezeno ze severu komunikací Zámeček, z východu hranicí rozhledového úhlu Hvězdárny, z jihu komunikací Hlavní a ze západu komunikací Roudničská – podrobněji vymezení územní rozsahu platnosti – viz. Hlavní výkres A. regulačního plánu Kopec sv. Jana.

(2) Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl regulační plán Kopec sv. Jana, Hradec Králové schválen (lhůty aktualizace), se stanoví minimálně 1x v průběhu čtyřletého volebního období, v němž je voleno zastupitelstvo města.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace regulačního plánu Kopec sv. Jana, Hradec Králové, včetně schválených změn a provedených úprav, je uložena na Krajském úřadě královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán územního plánování), dále na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta (pořizovatel územně plánovací dokumentace) a dále na Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebním (příslušný stavební úřad).

Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora města Hradec Králové

Příloha: pdf B - Textová část , (146,07 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty