Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 27.09.2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují závazné podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území statutárního města Hradec Králové, kterých se účastní větší počet osob (dále jen "akce").
2. Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na akce pořádané na území více obcí upravené zvláštním právním předpisem1.

Článek II.

Organizátor akce

Organizátorem akce je právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která akci pořádá nebo svolavatel, jde-li o shromáždění osob podle zvláštního právního předpisu. (dále jen organizátor akce).

Článek III.

Akce

3. Akcí se pro účely této vyhlášky rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná organizovaná akce, která je pořádána:

3.1. ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu2, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo kolaudačního rozhodnutí vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.).

3.2. ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen a počet účastníků činí 200 a více osob

3.3.   ve venkovním shromažďovacím prostoru, veřejných prostranstvích a komunikacích, kterých se účastní 300 a více osob; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se účastní 1000 a více osob,

anebo pokud tak stanoví organizátor akce, a to na základě vyhodnocení požárního nebezpečí (zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastníků akce /osoby s omezenou schopností pohybu3 apod.).

4. Pro účely této vyhlášky se rozumí:

4.1.   stavbou pro shromažďování většího počtu osob4 stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m² (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny, tělocvičny, víceúčelové sály, apod.)

4.2.   shromažďovacím prostorem prostor určený pro shromáždění osob, ve kterém počet osob přepočtený na jednotku plochy převyšuje mezní normové hodnoty. Za shromažďovací prostor se nepovažuje samostatná úniková cesta a prostory, které osoby dočasně využívají při probíhající evakuaci osob. Pokud shromažďovací prostor má charakter vnitřního i venkovního prostoru, posuzuje se vždy jako vnitřní shromažďovací prostor

4.3.   venkovním shromažďovacím prostorem shromažďovací prostor, neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha); za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo částečně uzavřeném volném prostranství (dvoře apod.), ohraničený na nejméně 3/4 délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou

4.4.   vnitřním shromažďovacím prostorem shromažďovací prostor, vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se v této souvislosti považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha, svinovací žaluzie apod.) nebo krátkodobé - dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.).

5. Prostory, v nichž se akce koná, musí svým provedením vytvářet podmínky k zajištění bezpečné evakuace osob.

  6. Akcí ve smyslu této vyhlášky není obvyklý provoz na prodejních plochách velkoprodejen, obchodních domů a hypermarketů. Akcemi však jsou za splnění podmínek uvedených v čl. II. této vyhlášky např. autogramiády, veřejné produkce hudebních skupin apod., pořádané v průchodech, pasážích a vstupních koridorech velkoprodejen, obchodních domů, hypermarketů. Akcí ve smyslu této vyhlášky rovněž nejsou bohoslužby konané uvnitř kostelů, chrámů a modliteben registrovaných církví.

   7. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem nebo provozovatelem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.

    ČÁST DRUHÁ

    Článek IV.

    Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení

    8. K pořádání akcí lze využívat pouze stavby k tomuto účelu určené podle zvláštního právního předpisu,2 přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo kolaudačním rozhodnutím.

     9. Organizátor akce je povinen:

      9.1.   zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany5 v potřebném množství a rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu. Vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

      9.2.   pokud touto dokumentací nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, popřípadě nelze-li toto prokázat, zabezpečit a instalovat takové prostředky a zařízení v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

      9.3.   vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, zejména:

      9.3.1.     zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m, k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů

      9.3.2.     zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních a vnějších zásahových cest

      9.3.3.     stanovit opatření k zabezpečení evakuace a přiřadit osoby zodpovědné za provedení stanovených úkolů

      9.3.4.     zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce

      9.3.5.     zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a to po celou dobu akce, po kterou se v prostoru vyskytují účastníci akce

      9.3.6.     zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků, ukázek apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo k znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům požární ochrany, k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody

      9.3.7.     zajistit podmínky pro ohlášení požáru na příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru kraje (např. umožněním přístupu ke spojovacím prostředkům)

      10.  Při instalaci dalšího zařízení nebo vybavení (např. podium) se v konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) shromažďovacích prostorů nesmí použít hmot6, které při požáru odkapávají nebo odpadávají, popř. nejsou jinak zabezpečeny proti odpadávání či odkapávání. Pod podhledy v prostorách, v nichž se koná akce a zejména nad únikovými cestami, se nesmí umisťovat výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

      11.  Při akci konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén); takto naplněné balónky nelze používat ani jako výzdobu.

      12.  Je-li organizátorem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, zřizuje tato preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové. Početní stav je nutno upravit s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku osob, požární nebezpečnost atrakcí, apod. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, je povinna zajistit její řádný průběh, včetně zajištění požární bezpečnosti, potřebným počtem způsobilých organizátorů7. Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

      13.  V případě, že organizátorem akce je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jsou tyto dále povinny:

      13.1. splňuje-li akce současně kritéria činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, plnit povinnosti na úseku požární ochrany stanovené právním předpisem8

      13.2. označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

      14.  Organizátor akce nesmí zahájit akci při zjištění nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce.

      15.  Organizátor akce je povinen přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku, nebo na návrh preventivní požární hlídky, popř. pořadatelů.

      16.  Organizátor akce informuje o stanovených opatřeních požární ochrany v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a značení.

      17.  Organizátor akce podle článku III. bod 3.1. této obecně závazné vyhlášky je povinen zajistit umístění prodejních míst, stánků a atrakcí tak, aby nebyl znemožněn odběr vody k požárním účelům a aby byl umožněn průjezd mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, stanovit objezdní trasy, vymezit nástupní plochy pro umístění techniky požární ochrany.

      18.  Organizátor akce je povinen při akcích, kde se předpokládá manipulace s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a použít účinná požárně bezpečnostní opatření ke snížení hořlavosti látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.).

      19.  Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

      19.1. účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, pokyny uvedenými na pozvánce nebo vstupence apod.)

      19.2. osoby podílející se na zabezpečení akce (preventivní požární hlídka nebo pořadatelé)

      19.3. účinkující.

      Článek V.

      Povinnosti účastníků akce

      20.  Všichni účastníci akce jsou povinni:

      20.1. dodržovat opatření stanovená organizátorem akce

      20.2. dbát pokynů organizátora akce, pořadatelů a preventivní požární hlídky, vydaných k zabezpečení požární ochrany při akci

      20.3. bezodkladně oznámit organizátorovi akce, pořadatelům nebo preventivní požární hlídce požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku.

      ČÁST TŘETÍ

      Článek VI.

      Sankční ustanovení

      21.  Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek9 nebo jiný správní delikt10.

      ČÁST ČTVRTÁ

      Článek VII.

      Ustanovení společná a závěrečná

      1. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy11 týkající se požární ochrany při akcích.

       2. U akcí uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky je organizátor akce povinen předložit městu Hradec Králové, odboru obrany a krizového řízení Magistrátu města, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce.

       ČÁST PÁTÁ

       Článek VIII.

       Zrušovací ustanovení

       1. Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 6/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, ze dne 14. 12. 2010, se ruší dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

       ČÁST ŠESTÁ

       Článek IX.

       Účinnost

       1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

       ………………………………………                                                ………………………………………

       MUDr. Zdeněk Fink                                                                        Ing. Martin Soukup

       primátor města   .                                                                            náměstek primátora


       Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011

       Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky

       1. Preventivní požární hlídka (dále jen "požární hlídka") je složena z velitele a nejméně dvou členů. Početní složení požární hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a skutečnosti, zda jsou součástí akce požárně nebezpečné efekty.
       2. Složení požární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.
       3. Funkcí požární hlídky nemohou být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně vykonávat funkci v požární hlídce a které neabsolvovaly příslušnou odbornou přípravu.
       4. Do požární hlídky lze zařadit pouze osoby starší 18 let, které jsou tělesně a duševně způsobilé pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob).
       5. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požární hlídky, tak aby:

        a. byly vymezeny úkoly požární hlídky, včetně určení jejího stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné zajistit a byly stanoveny vždy konkrétní osobě

        b. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

        6. Požární hlídka dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžaduje jejich plnění.
        7. Členové požární hlídky nesmí po dobu výkonu činnosti požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

         Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

         1. zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci; vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce
         2. k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném organizátorem akce
         3. nosit v průběhu akce stanovené označení „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem)
         4. informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku
         5. úkoly stanovené konkrétním členům požární hlídky musí být uvedeny jednoznačně a musí být součástí jejich odborné přípravy.

          Velitel požární hlídky:

          1. odpovídá za plnění úkolů požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam obsahuje vždy datum, čas, jména členů požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění
          2. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce (svolavateli) nebo jím určené osobě
          3. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce (svolavateli) nebo jím určené osobě.

           Členové požární hlídky:

           1. provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních zadání (např. rozmístění a stav hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení, označení a vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů), vyžadují předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti
           2. dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžadují jejich plnění
           3. plní další úkoly související s požárním zajištěním akce stanovené organizátorem akce.

            Minimálním obsahem odborné přípravy je:

            1. seznámení s pokyny pro činnost požární hlídky, opatřeními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární ochrany vztahující se k akci (požární řády, požárně poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty k požárně bezpečnostním zařízením v objektu a opatření stanovená organizátorem akce)
            2. způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru
            3. praktická část obsahuje minimálně seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

             Příloha č. II. k Obecně závazné vyhlášce č.  /2011

             Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. VII odst. 2 této vyhlášky

             1. Akce ve venkovních i vnitřních prostorech, při kterých se používá otevřeného ohně nebo pyrotechnických efektů (např. lampionové průvody, pálení čarodějnic, ohňostroje, hudební produkce, divadelní představení, plesy).
             2. Akce pořádané v rozebíratelných nebo snadno přemístitelných objektech s krátkodobým používáním (např. cirkusové stany, výstavní pavilony, nafukovací haly).
             3. Akce konané ve venkovních prostorech se stánkovými objekty, v nichž nebo u nichž se používají plynová a elektrická zařízení či spotřebiče nebo i otevřený oheň (např. jarmarky, dožínky, vánoční trhy, historické oslavy, koncertní vystoupení).
             4. Akce motoristického nebo podobného charakteru (např. vystoupení kaskadérů, rallye, letecké dny, balonové lety).


              1 § 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

              2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

              3 § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

              4 § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

              5 § 5 odst. 1 písm. a) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

              6 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

              7 § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

              8 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

              9 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

              10 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

              11 zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

              Nahoru

               

              Volejte: +420 495 707 111

              Kontakty