Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 28. 4. 2009 usneslo vydat podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V článku 5 se doplňuje odstavec 3), který zní:

„(3) Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let. Osvobození se vztahuje na celý kalendářní rok, ve kterém dítě dovrší 6 let.“

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty