Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 města Hradec Králové

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 3. 2008 usnesením č. ZM/2008/719 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

Článek 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Hradec Králové. 
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v příloze č.1 této vyhlášky. 
2. Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na povolené předzahrádky a povolené sportovní, či kulturní akce konané na místech vyjmenované v příloze č.1 této vyhlášky. 
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř 
náměstek primátora


1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha:

doc Příloha č. 1 - Vymezení míst,kde je zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství , (8,79 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty