Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 města Hradec Králové

o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 20.12.2005, usnesením č. 1474/2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická, která je uvedená v příloze této obecně závazné vyhlášky.

(2) Závazná část Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická obsahuje:

D.1. Vymezení pojmů
D.2. Základní zásady uspořádání území
D.3. Limity využití území vyjádřené v regulativech
D.4. Vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby

(3) V grafické části Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická je závazné:

  • funkční regulace vymezená ve výkrese č.2 – hlavní výkres v měřítku 1 : 1000,
  • regulační prvky plošného a prostorového uspořádání vymezené ve výkrese č.2 – hlavní výkres v měřítku 1 : 1000,
  • vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby vymezené ve výkrese č.7 v měřítku 1 : 1000.

Článek 2
Územní rozsah platnosti, lhůty aktualizace

(1) Tato obecně závazná vyhláška platí pro území řešené Regulačním plánem Hradec Králové - Hořická v katastrálním území Pražské Předměstí a Hradec Králové, které je vymezeno na severu ulicemi Na Okrouhlíku, Bozděchova, K. Čapka, Srdínkova a Wonkova, na východě II. silničním okruhem (ul. Průmyslová, Resslova ), na jihu ulicí Dukelskou, Nám. 28. října a ulicí S.K.Neumanna, na západě ulicí Chelčického a na severozápadě plochou terminálu hromadné dopravy.

(2) Lhůta aktualizace Regulačního plánu Hradec Králové – Hořická je stanovena po 4 letech od data schválení Regulačního plánu Hradec Králové – Hořická zastupitelstvem města.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická je uložena na Magistrátu města Hradec Králové.

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Přílohy:

pdf B - textová část - regulativy, (277,2 kB)

pdf C - Hlavní výkres, (913,91 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty