Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004 a č. 19/2004

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 26.4.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 22, 81 a 91, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

změna č. 22 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Rusek, západně od silnice III/2997 (ul. Jaroměřská), při severním okraji zástavby

původní funkční využití:
„plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“

nové funkční využití:
„smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

Řešené území je označeno kódem 5-8/7.

změna č. 81 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Plotiště nad Labem, jižně od ul. Říčařova, při západním okraji areálu hřbitova v Plotištích nad Labem

původní funkční využití:
„plochy orné půdy“ a „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“

nové funkční využití:
„plochy hřbitovů“

Řešené území je označeno kódem 7-9/28.

změna č. 91 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Pražské Předměstí, mezi stávající zástavbou mezi ulicemi Medkova a Na Rybárně

původní funkční využití:
„plochy parků, lesoparků a městské zeleně“

nové funkční využití:
„plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“

Řešené území je označeno kódem 7-1/195.

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn Územního plánu města Hradec Králové č. 22, 81 a 91, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 22, 81 a 91 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území (zpracován v měřítku 1:5000) doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 22, 81 a 91 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty