Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 města Hradec Králové

o závazné části Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 24.2.2004, usnesením č. 528/2004 schválilo na základě § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č. 1 a v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nově vymezilo závaznou část Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové, původně vyhlášenou obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 3/1996, o závazných částech Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové.

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 24.2.2004, usnesením č. 529/2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové, která je uvedená v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(2) Závazná část Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové obsahuje:

D.a. Limity využití území vyjádřené v regulativech funkčního využití pozemků - funkční regulativy
D.b. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání – hmotové regulativy
D.c. Územní systém ekologické stability
D.d. Vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby

(3) V grafické části Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové je závazné:

  • funkční využití pozemků vymezené ve výkrese N.3. – hlavní výkres v měřítku 1 : 1000,
  • hmotové regulativy vymezené ve výkrese N.10. – regulační výkres v měřítku 1 : 1000,
  • pozemky pro veřejně prospěšné stavby vymezené ve výkrese N.8. v měřítku 1 : 1000.

Článek 2
Územní rozsah platnosti, lhůty aktualizace

(1) Tato obecně závazná vyhláška platí pro území řešené Územním projektem zóny Jižní svahy, Hradec Králové v katastrálním území Kluky, které je na severu vymezeno ulicí Na Úvoze, na východě ulicí K Biřičce, na jihu zástavbou při severní straně ul. Nad Rybníky, masivem lesa, rekreační zástavbou nacházející se nad rybníkem Cikán a na západě ulicí K Cikánu.
(2) Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl Územní projekt zóny Jižní svahy, Hradec Králové schválen (lhůty aktualizace), se stanoví minimálně 1x v průběhu čtyřletého volebního období, v němž je voleno zastupitelstvo města.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace Územního projektu zóny Jižní svahy Hradec Králové, včetně schválených změn a provedených úprav, je uložena na Magistrátu města Hradec Králové.

Článek 4
Zrušení vydaných obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/1996, o závazných částech Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové se zrušuje.

Článek 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Příloha: pdf D - Závazná část ve formě regulativů, (69,52 kB) jpg C - Hlavní výkres, (1,52 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty