Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 města Hradec Králové

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 24. 9. 2002 usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze psů na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti vlastníků psů.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru ekonomického magistrátu města (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa staršího 6 měsíců a je přihlášena k trvalému pobytu nebo má sídlo ve městě Hradec Králové.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za jednoho psa chovaného v rodinném domku, ve kterém je vlastník psa přihlášen k trvalému pobytu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.

(2) Sazba poplatku za jednoho psa chovaného v ostatních domech, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.

(3) Sazba poplatku za jednoho psa chovaného v ostatních domech činí 1 000,- Kč za kalendářní rok.

(4) Sazba poplatku za každého druhého a dalšího psa se zvyšuje o 50 %.

Článek 5
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek neplatí vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

(2) Na základě předloženého písemného potvrzení Městského útulku pro opuštěná zvířata Hradec Králové jsou od data převzetí psa po dobu jednoho roku osvobozeni vlastníci psů, kteří převzali psa z tohoto útulku.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni nabytí psa do vlastnictví, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 30,- Kč.

(2) Poplatková povinnost zanikne uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém vlastník psa na Magistrátu města Hradec Králové – ekonomickém odboru psa písemně odhlásí. Zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 7
Oznamovací povinnost

(1) Vlastník psa je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě též oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození.

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, který je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, zaměstnavatele nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů u bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 8
Splatnost poplatku

Poplatek ze psů se platí bez vyměření jednorázově, nejpozději do 25. dubna kalendářního roku.

Článek 9
Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá za úhradu 5,- Kč za kus vlastníkům psů známku s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa (dosud vydané známky zůstávají v platnosti).

(2) Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku viditelně nosili. Známka je nepřenosná. Ztrátu nebo odcizení této známky je vlastník psa povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. Při odhlášení psa je poplatník povinen evidenční známku vrátit správci poplatku.

(3) Identifikaci psů podléhají všichni vlastníci psů včetně od poplatku osvobozených.

Článek 10
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo zčásti prominout.3)

Článek 12
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Článek II. vyhlášky č. 4/1998 Města Hradec Králové, o místních poplatcích
2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 Města Hradec Králové, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č. 4/1998 Města Hradec Králové, o místních poplatcích

Článek 13

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora  


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty