Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/99 města Hradec Králové o závazných částech Územního plánu zóny Aldis

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 24.4.2001 vydat podle § 26 odst. (2), § 29 odst.3 a §31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecné nařízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Článek 1

Vyhláška města Hradec Králové č.3/1999, o závazných částech Územního plánu zóny Aldis, se mění a doplňuje takto:

1.) V části druhé - Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití,
v článku III. závazné regulativy se mění odst. (2) písm. d) , který zní

d) Absolutní výška atiky (černé číslo se znaménkem +)

Kóty jednoznačně určující absolutní nadmořskou výšku atiky objektů (označených pracovními čísly dle ÚPZ Aldis č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 ,č.11,č.12 ,č.13). Tato kóta může být překročena v kladném i záporném směru max. o 50 cm (+ - 50 cm). Vztaženo k BPV.

Maximální přípustná výška atiky objektů č.7, č.8, č.9, č.10 (řada plánovaných objektů při II. městském okruhu) je stanovena na kótu 248,00 m (BPV) přičemž jako minimální výšková kóta je stanovena výška atiky 245,50 m (BPV).

U objektu pracovní číslo 7 (dle ÚPZ Aldis) lze umístit věž s anténním systémem o max. výšce 35 m od kóty 231,47 m, odpočteným od výškové úrovně přízemí na kótě +/- 0,000 = 231,47 m (BPV) tj. o max. výšce 266,470 m (BPV); věž bude umístěna v severovýchodní části budovy, půdorys věže bude obdélníkový s kratší stěnou ve směru pohledu na centrum Hradce Králové v maximálním půdorysném rozměru 8m x 6m.

2.) Článek VI. - Požadavky na dokumentace pro územní řízení vyplývající z projednání ÚPZ ALDIS, se za bod (11) vkládají nové body (12) – (15), které znějí:

(12) Výstavba se nachází v ochranném pásmu VPP letiště HK s výškovým omezením staveb a též v prostoru radiových zabezpečovacích zařízení. Civilní výstavba tedy podléhá omezením dle územního rozhodnutí č.j. ÚHA/1059/98/Kh ze dne 19.10.1998 vydané Úřadem města Hradec Králové, projektová dokumentace bude samostatně projednána s vojenskou správou, přičemž žádný z azimutů vyzařování nebude ve směru umístění vojenské RR stanice a maximální nejvyšší bod stavby nepřesáhne kótu 278,0 m.n.m.
(13) Výstavba se nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/87 Sb. Vzhledem k tomu je nutno uzavřít s příslušným archeologickým pracovištěm, které je pověřeno k provádění záchranného archeologického výzkumu smlouvu na pokrytí nákladů vzniklých záchranným výzkumem na stavbě (o formě a obsahu výzkumu rozhodne oslovená organizace) . Pro účely dokumentace archeologických situací poskytne výše zmíněné instituci podrobný plán stavby a dále v předstihu alespoň 10 pracovních dnů bude výše uvedená instituce informována o zahájení zemních prací.
(14) Projektová dokumentace bude ve všech stupních konzultována se Státním památkovým ústavem v Pardubicích a Okresním úřadem Hradec Králové, referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury. K prováděcí dokumentaci si musí investor vyžádat stanovisko Okresním úřadem Hradec Králové, referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury
(15) V rámci zpracovávání projektové dokumentace objektu č.7 bude zpracován posudek hodnocení krajinného rázu dle §12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 5. 2001.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty