Obecně závazná vyhláška č. 19/2006 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání konaném dne 19.12.2006 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

1. Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:

V článku 3 odst. 1 se text písm. h) nahrazuje tímto zněním:

„za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo zóny vymezené nařízením města Hradec Králové č. 18/2006, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel:

pro 1 vozidlo - 12.000,- Kč/vozidlo/rok

za každé další vozidlo stejného provozovatele - 18 000,- Kč/vozidlo/rok“

2. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Za bod 7) se vkládá nový bod 8), který zní:

8) Vnitrobloky

prostor vymezený pozemkem č.parc. 632 v k.ú. Pražské Předměstí (ulice U Koruny) prostor vymezený pozemky stp. č. 1959, stp. č. 1955, stp. č. 2733, č. parc. 681/14 a č. parc. 681/6 v k.ú. Pražské Předměstí (ulice Haškova)

prostor vymezený pozemkem č. parc. 167/97 v k.ú. Hradec Králové (ulice Průmyslová)

Článek 2

1. Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 9/2003 a její přílohy zůstávají nezměněna.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové dne 20.12.2006

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Boris Herman
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty