Obecně závazná vyhláška č. 19/2004 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004 a č. 17/2004

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 30.11.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 41, 43, 59 a 60, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

změna č. 41 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Rusek, východně od silnice III/2997 (ul. Jaroměřská)

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 5-8/8)

změna č. 43 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Kukleny, východně od ul. Kalendova

původní funkční využití: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“
nové funkční využití: „smíšené plochy městské nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 7-1/195)

změna č. 59 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Třebeš, severně od ul. K Labi

původní funkční využití: „plochy sadů a zahrad“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/89)

změna č. 60 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Plačice, která navazuje na severní okraj současně zastavěného území

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 8-1/5)

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn č. 41, 43, 59 a 60, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 41, 43, 59 a 60 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území (zpracován v měřítku 1:5000) doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 41, 43, 59 a 60 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty