Obecně závazná vyhláška č. 18/2004 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 30. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „ § 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 písm. d)“.

2. Článek 4 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za fyzickou osobu podle článku 3 písm. a) této vyhlášky činí 480,- Kč ročně a je tvořena:

a) z částky 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Hradec Králové předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunální odpadu a rozúčtovaná na poplatníka a kalendářní rok: skutečné náklady v r. 2003 činily 35.479.429,- Kč, počet poplatníků 97.660, skutečné náklady na l osobu činí 363,30 Kč.

(2) Sazba poplatku za fyzickou osobu podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky činí 480,- Kč; pokud má tato fyzická osoba trvalé bydliště území města Hradec Králové, činí sazba poplatku 240,- Kč.“

3. Příloha č. l k obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se zrušuje.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty