Obecně závazná vyhláška č. 17/2004 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002 a č. 10/2004

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 21.9.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 13, 16, 31, 48, 51 a 54, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch ve výkresu B.2. - Funkční využití území a ve změně vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ve výkresu B.12. - Veřejně prospěšné stavby:

změna č. 13 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Věkoše, při ul. Pouchovská, jižně od areálu; Dopravního podniku Hradec Králové

původní funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu - ostatní“
nové funkční využití: „smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby“ (ozn. 6-0/60)

změna č. 16 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Piletice, lokalita Okrouhlík

původní funkční využití: „plochy luk a pastvin“
nové funkční využití: „plochy lesů hospodářských“ (ozn. 5-9/1b)

změna č. 31 - změna funkčního využití ploch v k.ú. Svinary, severně od ul. Ostrovní

původní funkční využití: „plochy rekreačních chat a chatových osad“, „plochy krajinné zeleně“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 4-1/26)

změna č. 48 - změna funkčního využití ploch a ploch pro veřejně prospěšné stavby v k.ú. Třebeš, lokalita Podzámčí a Za Terronicem:

1. rozšíření funkční plochy „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ (ozn. 6-2/56) a „plochy krajinné zeleně“ (ozn. 6-2/59) směrem k novému trasování silnice III/29810 (třebešská radiála) v úseku Duran směr Vysoká nad Labem

2. změna funkčního využití části plochy

původní funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/57)

3. změna funkčního využití části plochy

původní funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/58)
nové funkční využití: „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/57)

4. změna funkčního využití části plochy

původní funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ (ozn. 6-2/56)
nové funkční využití: „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/57)

5. změna funkčního využití plochy

původní funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ (ozn. 6-2/47 a 6-2/48)
nové funkční využití: „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“ (ozn. 6-2/47 a 6-2/48)

6. posun funkční plochy „plochy městské zeleně“ (ozn. 6-2/55) v souvislosti s novým trasováním silnice III/29810 (třebešská radiála) na úkor funkční plochy „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ (ozn. 6-2/54)

7. změna trasování silnice III/29810 (třebešská radiála) v úseku Duran směr Vysoká nad Labem včetně vymezení plochy pro tuto veřejně prospěšnou stavbu

8. změna řešení průsečné křižovatky na okružní křižovatku s vjezdem do lokality Podzámčí včetně vymezení trasování nových místních komunikací v lokalitě Podzámčí

změna č. 51 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Plotiště nad Labem, západně od ul. Petra Jilemnického

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 6-8/4 a 6-8/5)

změna č. 54 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Svobodné Dvory, západně od ul. Spojovací

původní funkční využití: „plochy sadů a zahrad“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ (ozn. 7-0/84)

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se mění oddíl A.11.4. Vymezení veřejně prospěšných staveb tak, že v oddílu A.11.4.1. Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení – pro dopravu se označení „I/5 rozšíření Třebešské radiály“ nahrazuje novým označením „I/5 Nové trasování silnice III/29810 (třebešská radiála) v úseku Duran směr Vysoká nad Labem“.

(3) Rozsah změn funkčního využití ploch a ploch pro veřejně prospěšné stavby je znázorněn v dokumentacích změn č. 13, 16, 31, 48, 51 a 54, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(4) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 13, 16, 31, 48, 51 a 54 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území (zpracován v měřítku 1:5000).

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 13, 16, 31, 48, 51 a 54 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

primátor města Hradec Králové

náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty