Obecně závazná vyhláška č. 16/2004 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 10/2003, o požadavcích na umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 21. 9. 2004 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 71 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Změny a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 10/2003

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 10/2003, o požadavcích na umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení se mění a doplňuje takto:

1. V článku II odst. 1 se vypouští poslední věta.

2. V článku III odst. 1 poslední věta nově zní: „Reklamy uvedené v článku I odst. 3, písm. e) a f) musí splňovat estetické požadavky pro začlenění do tohoto prostředí.“

3. V článku III se vypouští odstavec 3; stávající odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty