Obecně závazná vyhláška č. 15/2004 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/2001, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 21. 9. 2004 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:ˇ

Článek 1
Změny a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/2001, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Hradec Králové se mění a doplňuje takto:

1. V článku 4 se vypouští odstavce 2 a 5, dosavadní odstavce 3), 4), 6) a 7) se označují jako odstavce 2), 3), 5) a 6).

2. Nový odstavec 3 se mění tak, že zní: „Vlastník budovy, na nebo ve které hnízdí zdivočelí holubi, je povinen učinit vhodná opatření k tomu, aby tímto hnízděním nedocházelo ke znečišťování veřejných prostranství v bezprostřední blízkosti budovy.“

3. V článku 5 odst. 1 se vypouští věta druhá.

4. V článku 5 se vypouští odstavec 4.

5. V článku 7 se vypouští odstavec 5.

6. Vypouští se článek 11, dosavadní články 12 a 13 se označují jako články 11 a 12.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty