Obecně závazná vyhláška č. 14/2006 města Hradec Králové

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 17.10.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 a § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hradec Králové (dále jen město), včetně systému nakládání se stavebním odpadem a systému sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města, jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených ve zvláštním právním předpisu1),

b) komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve zvláštním právním předpisu1) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

c) směsným komunálním odpadem zbytkový odpad (např. smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.) po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů,

d) tříděným komunálním odpadem odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, sklo atp.),

e) nebezpečným odpadem odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností dle zvláštního právního předpisu1), který je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů2) (např. oleje, barvy, tuky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atp.),

f) objemným komunálním odpadem složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob,

g) odpadem ze zahrad a parků odpad převážně biologického původu z údržby zahrad, sadů, parků a lesoparků, který není vhodný ke komunitnímu kompostování (např. pařezy atp.),

h) komunitním kompostováním systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,

i) zeleným kompostem substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků,

j) rostlinnými zbytky biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území města vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, větve dřevin – nasekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem atp.),

k) veřejnou zelení parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu města,

l) oprávněnou osobou každá městem určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštních právních předpisů1),

m) původcem odpadů právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. n) sběrnou nádobou označená typizovaná nádoba určená ke krátkodobému soustřeďování, odkládání odpadů uvedená v příloze k této vyhlášce (tzv. popelnice, kontejner nebo odpadkový koš, v mimořádných případech k tomuto účelu označené plastové pytle),

o) stanovištěm sběrných nádob na směsný komunální odpad místo vymezené pro tento účel u nemovitosti určené k trvalému bydlení podle zvláštních právních předpisů3), kde vzniká komunální odpad nebo místo určené Magistrátem města Hradec Králové podle článku 3 odst. 3 této vyhlášky,

p) stanovištěm sběrných nádob na tříděný komunální odpad místo veřejného prostranství ve vlastnictví města určené Magistrátem města Hradec Králové.

q) sběrným dvorem zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu, stavební odpad, odpad ze zahrad a parků a nebezpečný odpad,

r) kompostárnou zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat rostlinné zbytky,

s) stavebním odpadem odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob.

Článek 3
Organizace systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1) Komunální odpad se třídí na následující složky:

a) papír,
b) plasty a nápojové kartony (Tetrapack),
c) sklo,
d) objemný odpad,
e) nebezpečný odpad.

2) Směsný komunální odpad (článek 2, písm. c) této vyhlášky) se odkládá do sběrných nádob na určených stanovištích.

3) V případě, že z objektivních důvodů nelze jako stanoviště sběrných nádob vymezit místo u nemovitosti určené k trvalému bydlení podle zvláštních právních předpisů, určí toto místo na návrh oprávněné osoby Magistrát města Hradec Králové na veřejném prostranství ve vlastnictví města. Z důvodu neúměrné donáškové vzdálenosti nebo z jiných důvodů může být stanovištěm sběrných nádob na směsný komunální odpad a sběrných nádob na tříděný komunální odpad po dohodě s vlastníkem nemovitosti i jiná nemovitost.

4) Sběrné nádoby lze mimo stanoviště umístit jen za účelem svozu komunálního odpadu, a to pouze v den určený oprávněnou osobou jako den svozu podle svozového plánu.

5) Tříděný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob pro tříděný odpad na určených stanovištích a na sběrné dvory.

6) Nebezpečný odpad, objemný komunální odpad a odpad ze zahrad a parků se odkládá na sběrné dvory.

7) Nebezpečný odpad, objemný komunální odpad a odpad ze zahrad a parků lze doplňkově odložit v rámci systému pravidelných mobilních svozů odpadů organizovaných oprávněnou osobou minimálně 2x ročně ve stanovených termínech a místech.

8) Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba minimálně 1x za týden.

9) Dostatečný objem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadů a při daném počtu trvale žijících osob v objektu umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad do sběrné nádoby. Minimální doporučený dostatečný objem sběrné nádoby je 30 litrů na osobu a týden.

Článek 4
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny

a) při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zvláštními právními předpisy,

b) při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti v mezích daných touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy1) zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

c) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených podle této vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zvláštními právními předpisy1),

d) odpad třídit na složky uvedené v článku 3 odst. 1 této vyhlášky,

e) vytříděný papír, sklo, plasty odkládat do označených sběrných nádob na určených stanovištích,

f) směsný komunální odpad odkládat do sběrných nádob na určených stanovištích,

g) nebezpečný odpad odkládat do zvláštních sběrných nádob na určených místech sběrných dvorů nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů,

h) objemný komunální odpad odkládat na sběrné dvory nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů,

i) odpad ze zahrad a parků odkládat na sběrné dvory nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů,

j) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, stavební odpad a odpad ze zahrad a parků.

Článek 5
Původci odpadů

Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů2) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem.

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad se odkládá do rozměrově vhodných kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady stavebníka a odváží se na příslušná zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění.

2) Fyzické osoby mohou odkládat stavební odpad na své náklady na sběrných dvorech.

3) Fyzické osoby jsou povinny

a) stavební odpad třídit a předat k využití provozovateli zařízení k využívání nebo odstraňování odpadu,
b) zajistit, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu, c) zajistit stavební odpad proti znehodnocení,
d) zajistit, aby při shromažďování stavebního odpadu a při jeho přepravě nebo při jiném nakládání s ním nedocházelo ke znečišťování okolí.

Článek 7
Komunitní kompostování

1) Rostlinné zbytky se v rámci systému komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují.

2) Pro účely této vyhlášky se za kompostování rostlinných zbytků dle systému komunitního kompostování považuje:

a) domácí kompostování,
b) odkládání do speciální sběrné nádoby (compostainer pro ukládání rostlinných zbytků),
c) odkládání v kompostárnách,
d) odkládání ve sběrných dvorech,
e) odkládání ve stanovených termínech na určená místa v rámci systému mobilních svozů zajišťovaných městem určenou oprávněnou osobou,
f) využívání jiným vhodným způsobem v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1)

3) Fyzické osoby jsou povinny rostlinné zbytky přednostně kompostovat dle článku 7 odst. 2 této vyhlášky.

4) Rostlinné zbytky odložené v zařízeních ve vlastnictví města budou po úpravě kompostováním jako zelený kompost využity pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

Článek 8
Sankce a kontrola

1) Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou je možné uložit sankci podle zvláštních předpisů.1),4)

2) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1) Přílohou této vyhlášky je přehled sběrných nádob na komunální, tříděný a stavební odpad užívaných na území města Hradec Králové, seznam sběrných dvorů, seznam kompostáren a seznam městských čtvrtí s možností přidělení speciální sběrné nádoby pro ukládání rostlinných zbytků.

2) Nádobu pro ukládání rostlinných zbytků přiděluje na základě smlouvy příspěvková organizace Technické služby Hradec Králové.

3) Ruší se vyhláška města Hradec Králové č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem.

Článek 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora

Přílohy:

doc Příloha č. 1 - Přehled sběrných nádob , (930,5 kB)

doc Příloha č. 2 - Seznam sběrných dvorů a kompostáren, (26 kB)

doc Příloha č. 3 - Seznam městských čtvrtí s možností přidělení speciální sběrné nádoby, (24,5 kB)


Odkazy:

1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanový Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k ývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty