Obecně závazná vyhláška č. 11/2006 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 18/2004 a obecně závazné vyhlášky Statutárního města Hradec Králové č. 8/2005

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 27. 6. 2006 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 18/2004 a obecně závazné vyhlášky Statutárního města Hradec Králové č. 8/2005 se mění takto:

  1. V článku 7 se v úvodní části ustanovení slova „Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:“ nahrazují slovy „Poplatek se platí bez podání daňového přiznání nebo hlášení1), bez vyměření a je splatný:“.
  2. V článku 8, odst. 2 se za slova „vyměří správce poplatku“ vkládají slova „bez předchozí výzvy“ a za slova „poplatek platebním výměrem“ vkládají slova „nebo dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem2)“

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové


1) § 46 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 32 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty