Obecně závazná vyhláška č. 11/2004 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 3/2004

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 29. 6. 2004 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 3/2004 se mění takto:

V Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se:

1. V odstavci 4) písmeno a) zrušuje.

2. Dosavadní písmena b), c), d) a e) označují jako písmena a), b), c) a d).

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty