Obecně závazná vyhláška č. 10/2006 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání konaném dne 30. 5. 2006 usneslo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích vydat následující obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Změna vyhlášky č. 4/2003

Ustanovení obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů, se mění takto:

1. V článku 9 se v odstavci 1 vypouští slova „za úhradu 5,- Kč za kus“.
2. Článek 9 odst. 2 se zrušuje.
3. Článek 9 odst. 3 se nově označuje jako odst. 2 a zní: „Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na držitele psů osvobozené od poplatku.“

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové 5. 6. 2006

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty