Obecně závazná vyhláška č. 10/2004 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 29. 6. 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 15, 18, 36 a 67, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch a ve změnách vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby:

změna č. 15 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Svobodné Dvory, západně od ul. U Cihelny

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

změna č. 18 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Slatina, severně od ul. Librantická

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

změna č. 36 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Věkoše, severně od II. silničního okruhu, mezi objekty Českého Telecomu a.s. a obchodního centra OBI

původní funkční využití: „plochy technického vybavení“
nové funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“

změna č. 67 – 1. změna funkčního využití plochy v k.ú. Pražské Předměstí, v ul. Hořická, naproti budově ČNB

původní funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – ostatní“
nové funkční využití: „smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby“

2. zrušení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu: II/13 Stavba penzionu pro seniory v Hořické ulici

3. změna funkčního využití části plochy v k.ú. Pražské Předměstí, ve vnitrobloku mezi ulicemi Hořická a Dukelská

původní funkční využití: „smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby“
nové funkční využití: „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“

4. změna funkčního využití části plochy v k.ú. Pražské Předměstí, nároží ulic Haškova a Kollárova

původní funkční využití: „plochy městského a obvodního centra“
nové funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu - ostatní“

vymezení ploch pro veřejně prospěšnou stavbu:

I/14 Stavba kapacitních garáží v centrální části města (Haškova – Kollárova)
I/14a Zajištění přístupu a příjezdu z Haškovy ulice do objektu kapacitních garáží v centrální části města I/14 Haškova - Kollárova

5. vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu: I/32 Stavba 4. ramene podchodu pod II. silničním okruhem u bývalé Katschnerovy továrny

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se mění a doplňuje oddíl A.11.4. Vymezení veřejně prospěšných staveb takto:

a) z oddílu A.11.4.2. Veřejně prospěšné stavby pro veřejně prospěšné služby se vypouští:

II/13 Stavba penzionu pro seniory v Hořické ulici,

b) v oddílu A.11.4.1. Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení – pro dopravu se doplňuje:

  • pod označením I/14 Stavba kapacitních garáží v centrální části města uvnitř závorky: Haškova – Kollárova,
  • I/14a Zajištění přístupu a příjezdu z Haškovy ulice do objektu I/14 Stavba kapacitních garáží v centrální části města Haškova – Kollárova,
  • I/32 Stavba 4. ramene podchodu pod II. silničním okruhem u bývalé Katschnerovy továrny.

(3) Rozsah změn funkčního využití ploch a ploch pro veřejně prospěšné stavby je znázorněn v dokumentacích změn č. 15, 18, 36 a 67, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(4) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 15, 18, 36 a 67 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území, v měřítku 1 : 5000.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace změn Územního plánu města Hradec Králové č. 15, 18, 36 a 67 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty