Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 města Hradec Králové

o požadavcích na umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 16.12.2003 usneslo vydat podle ust. § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v souladu s § 71 odst. 6 zák .č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zák. č .20/1987 Sb.,o státní památkové péči v platném znění, zák.č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel vyhlášky, rozdělení

(1) Účelem vyhlášky je stanovení požadavků pro vydávání povolení, umisťování a provozování informačních, reklamních a propagačních staveb, zařízení a maleb (dále jen reklamy) z důvodu ochrany estetického prostředí, kulturního dědictví a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území města Hradce Králové.

(2) S výjimkou níže uvedených jsou pro účely této vyhlášky za reklamy považovány všechny konstrukce, předměty, stavby či zařízení reklamním, informačním, nebo propagačním účelům sloužící bez ohledu na jejich materiálové, konstrukční, stavebně technické či jiné provedení, velikost i jiné okolnosti jako například spojení s pozemkem či stavbou. Tato vyhláška se nevztahuje na:

a) Označení budov státních nebo samosprávných orgánů a jiných veřejných institucí a veřejně prospěšných staveb pokud toto označení svým rozměrem či ztvárněním nemá negativní vliv na vzhled dotčeného místa nebo stavby.
b) Reklamy umístěné uvnitř budov, za okny, ve výkladních skříních.
c) Reklamy umístěné na provozovaných dopravních prostředcích.
d) Reklamy umístěné uvnitř neveřejných areálů, pokud nejsou vně těchto areálů viditelné či slyšitelné.
e) Označení budov právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů obsahující údaje předepsané příslušným zákonem, umístěné u vstupního prostoru příslušné budovy plnící výlučně funkci informační, pokud toto označení svým rozměrem či ztvárněním nepřekračuje meze informační funkce.
f) Návěstí v zájmu veřejné bezpečnosti a pořádku, uliční, požární, dopravní, vodohospodářské značky, označení chráněných území, veřejných telefonních automatů, hovoren a stanic apod.

3) Pro účely této vyhlášky se reklamy dělí na :

a) Velkoplošné cedule, plachty nebo nápisy umístěné na stavbách, konstrukcích či pozemcích o velikosti přesahující plochu 2 m2.
b) Maloplošné cedule, plachty nebo nápisy umístěné na stavbách, konstrukcích či pozemcích nepřesahující plochu 2 m2.
c) Informační, reklamní a propagační malby na vnějším plášti staveb.
d) Jiné reklamy jako např. neony, světelná či nafukovací zařízení, nebo jiné konstrukce vytvořené neobvyklými technickými postupy.
e) Vývěsní štíty a vývěsní znamení účelově označující prostory sloužící k podnikání.
f) Přenosné cedule umisťované na chodnících před provozovnami.
g) Skleněné prosvětlené skříně, výkladce a pylony.
h) Vzhledově sjednocené multiplošné konstrukce sloužící jako naváděcí a informační systémy subjektům provozujícím v dané oblasti svou činnost.

Článek 2
Všeobecné podmínky

(1) Svým umístěním ani provozem nesmějí reklamy ohrožovat veřejnou bezpečnost, obtěžovat okolí hlukem nebo světlem, ohrožovat estetiku a pohodu prostředí. Nesmějí narušovat vzhled místa, stavby nebo krajiny. Reklamy musí být po celou dobu životnosti udržovány v bezvadném stavu jak po stránce technické, tak po stránce estetické.

(2) Povolení reklam provádí Magistrát města Hradec Králové odbor hlavního architekta, po předchozím odsouhlasení všemi dotčenými orgány hájící zájmy podle příslušných zákonů a zvláštních předpisů, jako např. předpisů stavebních, dopravně bezpečnostních, ochrany životního prostředí, památkové péče apod.

(3) Provoz veškerých vylepovaných ploch se řídí vyhláškou města Hradce Králové o čistotě, pořádku, dodržování nočního klidu a užívání veřejného prostranství. Vylepování nebo vyvěšování plakátů na veřejných prostranstvích mimo schválené výlepové plochy je zakázáno.

Článek 3
Urbanisticko - estetické podmínky

(1) V historické části města ohraničené vnitřním okruhem tvořeným ulicemi Komenského a ČSA, se nesmějí umisťovat reklamy uvedené v článku 1 odst. (3) písmena a), b), c), d), g), h). Reklamy uvedené v článku 1 odst. (3) písmena e), f) musí být vyrobeny z odpovídajících ušlechtilých materiálů (např. kov, dřevo, sklo) a musí splňovat estetické požadavky pro začlenění do tohoto prostředí.

(2) V centru města vymezeném II. silničním okruhem (ulice Resslova, Střelecká, Sokolská, Gočárův okruh, Okružní a Pilnáčkova) včetně území ohraničeného tímto okruhem, výpravní budovou ČD ŽS Hradec Králové, ulicí Nerudovou a ulicí Antonína Dvořáka je zakázáno umisťovat reklamy uvedené v článku 1 odst. (3) písmeno a).

(3) Reklamy umisťované podél komunikací musí dodržovat odpovídající estetické odstupy, pomyslnou linii založení stávajících konstrukcí a svým odlišným rozměrem a vzhledem nesmí nevhodně narušovat celkový stav.

(4) Ustanovení tohoto článku vyhlášky se nevztahuje na veřejné plakátovací plochy, reklamy dočasně umisťované na stavebních lešeních v průběhu výstavby a krátkodobé reklamy umisťované z důvodu oznámení pořádání společenské akce, pokud doba jejich umístění nepřesáhne jeden kalendářní týden.

Článek 4
Dopravně - bezpečnostní podmínky

(1) Reklamy nesmí ohrožovat chodce ani ostatní účastníky silničního provozu. Nesmí bránit v rozhledu, zakrývat dopravní značení, nebo světelnou signalizaci, nebo jim tvořit pozadí, zasahovat do nebezpečné blízkosti komunikace či aktivním způsobem narušovat pozornost řidičů. Reklamy nesmí být umisťovány v rozhledových trojúhelnících křižovatek a ve vzdálenosti před křižovatkami kratší než 90 m. Nesmí bránit v plynulém a bezpečném pohybu chodců. I u přenosných zařízení musí být dodržena minimální šíře 2 m volně průchodného prostoru. Spodní okraj reklamy umístěné v prostoru nad chodníkem či do tohoto prostoru zasahující, musí být minimálně 3 m nad jeho niveletou.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Reklamy které byly instalovány na základě platného povolení příslušného úřadu, avšak v rozporu s ustanovením této vyhlášky budou po uplynutí povolením stanovené lhůty odstraněny, jejich prodlužování nebude povolováno.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení a ruší předchozí vyhlášku města Hradce Králové č.7/94 o podmínkách zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty