Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 města Hradec Králové

Požární řád statutárního města Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 27. 4. 2010 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1  písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Požární řád města Hradec Králové upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.¨

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany města

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá statutární město Hradec Králové [1], které ve své samostatné působnosti plní povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Statutární město Hradec Králové projednává stav požární ochrany ve městě jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně města.

(2) Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje (dále jen "HZS kraje"), s nímž uzavírá smlouvu podle § 69a zákona o PO.

(3) K zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany města Hradec Králové jsou ve městě Hradec Králové zřízeny:

 • jednotky sborů dobrovolných hasičů v určitých městských částech (dále jen „JSDH“), do jejichž čela jsou jmenováni velitelé JSDH městské části
 • funkce velitele JSDH města, která je z rozhodnutí Rady města vykonávána referentem řízení JSDH města
 • funkce zástupce velitele JSDH města
 • funkce preventisty požární ochrany města (dále jen „preventista PO města“).

(4) Velitel JSDH města řídí a koordinuje činnost JSDH, organizuje a zajišťuje jejich odbornou přípravu, ověřování jejich odborné způsobilosti a akceschopnosti a vede potřebnou dokumentaci o těchto jednotkách. Sleduje stav zdrojů požární vody ve městě a jejich přístupnost včetně označení. Dále zabezpečuje plnění povinností města uvedených v ustanoveních zákona o PO § 29 odst. 1) písm. a), c) – h), l), m), podílí se na plnění povinností města uvedených v ustanoveních § 29 odst. 3) a 4), a zpracovává k tomu potřebné doklady a dokumentaci.

(5) Zástupce velitele JSDH města je jmenován z řad velitelů JSDH jednotlivých městských částí. Vykonává úkoly podle pokynů velitele JSDH města, v době jeho nepřítomnosti plní povinnosti v rozsahu čl. 3 odst. 6.

(6) Velitel JSDH městské části se podílí ve spolupráci s velitelem JSDH města zejména na provádění praktického výcviku, udržování akceschopnosti členů JSDH, zajišťování účasti velitelů družstev a strojníků na jejich odborné přípravě, dále zajišťuje zejména ověřování funkčnosti věcných prostředků a kontrolu techniky podle příslušných předpisů.

(7) Preventista PO města zpracovává a vede dokumentaci v rozsahu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, organizuje a provádí preventivní požární prohlídky v objektech ve vlastnictví města a organizuje preventivně výchovnou činnost.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve městě

(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, stanovuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 3/2005.

(2) Budovy zvláštního významu jsou definované a členěné v Nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2002, kde jsou současně stanoveny podmínky požární bezpečnosti včetně podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce.

(3) Podmínky zabezpečení akcí, kde se používá otevřeného ohně nebo efektů s otevřeným ohněm (např. ohňostroje, rekonstrukce historických bitev a soubojů, předvádění řemesel, ukázkové zásahy hasičů, pálení čarodějnic), nebo zvláštních činností (např. používání elektrických, plynových a podobných zařízení ve stáncích), upravují pokyny nebo návody výrobců k obsluze, příslušné ČSN nebo pokyny odpovědných osob k zabezpečení těchto činností.

(4) Podmínky spalování rostlinných produktů na území města stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 města Hradec Králové, o spalování rostlinných materiálů.

(5) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (období mimořádných klimatických podmínek, období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy, dobu – časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace) definuje a podmínky požárního zabezpečení stanovuje Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002.

(6) Pro zabezpečení topného období jsou stanovena tato preventivní opatření:

 • důsledné dodržování návodů k obsluze u vytápěcích zařízení a topidel
 • dodržování ustanovení ČSN 06 1008 – „Požární bezpečnost tepelných zařízení“
 • dodržování ustanovení ČSN 734201 - Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • dodržování souvisících ČSN a předpisů včetně předpisů pro skladování jednotlivých druhů paliv

Článek 4
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě

(1) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě je zajištěno Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, stanicí Hradec Králové, která je dislokována na území města Hradec Králové, v ulici Nábřeží U Přívozu 122/4.

(2) Jednotky požární ochrany[2] zasahující na území města Hradec Králové jsou uvedeny v příloze č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany.

Článek 5
Jednotky sborů dobrovolných hasičů

(1) Ve městě Hradec Králové jsou zřízeny tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů:

 

Název jednotky SDH

 

Kategorie JSDH[3]

 

Početní stav

 

Vybavení JPO

Plácky

JPO III

19

CAS-32, DA-8, PS-12, 4xDP

motorový člun

Malšova Lhota

JPO III

19

CAS-24, DA-8, PS-12, 4xDP

Svinary

JPO III

19

CAS-8, DA-8, PS-12, 4xDP

motorový člun

Třebeš

JPO III

19

CAS-32, DA-8, PS-12, 4xDP

Malšovice

JPO V/2

13

DA-8, PS-12

Plačice

JPO V/2

13

CAS-24, PS-12, 4xDP

 (2) Hlavní náplní činnosti JSDH je podle zákona o PO pomoc při hašení požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. O nasazení těchto JSDH rozhoduje operační a informační středisko HZS kraje.

Článek 6
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů včetně stanovení podmínek pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.[4]

(2) Na území města Hradec Králové jsou k tomuto účelu k dispozici zdroje vody charakteru přirozeného (řeky, rybníky), zdroje umělé (písníky, požární nádrž) a zdroje víceúčelové (vodovodní síť s hydranty).

Konkrétně to jsou například tyto zdroje vody:

a) u přirozených zdrojů

 • řeka Labe protékající středem města od severu k jihu se svými slepými rameny a Labským náhonem
 • řeka Orlice tekoucí od východu do středu města se svými slepými rameny
 • Stříbrný rybník v Malšově Lhotě
 • rybníky na Novém Hradci Králové (Biřička, Cikán, Roudnička)
 • rybník v Šimkových sadech a některé další rybníky v ostatních částech města

 b) u umělých zdrojů

 • písníky v Plačicích, Třebši, Pileticích, v Březhradu, ve Správčicích a některé další
 • požární nádrž na Slezském předměstí ve skladištní oblasti

c) u víceúčelových zdrojů

 • vnější hydranty na vodovodní síti po celém městě

(3) U vybraných vodních zdrojů jsou vybudovány příjezdové komunikace a odběrní místa pro těžkou požární techniku, případně jsou tyto příjezdové komunikace a odběrní místa přirozeného charakteru.

Jedná se o následující vodní zdroje:

 • řeka Labe po obou stranách u Tyršova mostu
 • řeka Orlice po pravé straně břehu před Malšovickým mostem
 • rybník Roudnička na Novém Hradci
 • písník ve Správčicích a v Plačicích
 • požární nádrž na Slezském předměstí ve skladištní oblasti v ulici Stavební

Článek 7
Přehled dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Dalšími možnými zdroji pro hašení požárů jsou v případě nouze především Piletický potok, potok Melounka, Věkošská, Chaloupská a Zámostská svodnice. U všech těchto zdrojů je však kolísavý a nejistý stav vody s malou hloubkou vody a v některých obdobích až bezvodý stav.

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o PO, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost vodního zdroje.

(3) Vlastník pozemku na němž leží příjezdová komunikace ke zdroji vody pro hašení a pozemku u zdroje vody pro hašení je povinen v nutných případech (zejména při zdolávání požárů, jiných živelných pohrom a závažných havárií) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku (cisternové automobilové stříkačky, automobily s čerpadly apod.) a umožnit přístup k těmto zdrojům.

Článek 8
Ohlašovna požárů, vyhlášení požárního poplachu

(1) Ohlašovnou požárů města Hradec Králové je operační a informační středisko HZS kraje. Pro ohlášení požáru se používá jednotné evropské číslo tísňového volání 112, případně číslo tísňové linky 150. Použití uvedených telefonických linek je ze všech druhů telefonů včetně pouličních automatů bezplatné.

(2) Vyhlášení požárního poplachu pro větší část města a upozornění obyvatelstva na toto nebezpečí se provádí použitím elektronických sirén civilní ochrany (mluvicí sirény se slovy „Požární poplach, požární poplach, požární poplach - svolání hasičů, svolání hasičů - byl vyhlášen požární poplach, požární poplach“) ovládaných dálkově z operačního střediska HZS kraje. Druhou možností je použití elektrických rotačních sirén s přerušovaným tónem po dobu 1 minuty (skládá se z trvalého tónu o délce 25 vteřin, z přestávky 10 vteřin a opět trvalého tónu o délce 25 vteřin). Vyhlášení poplachu pro JSDH města kategorie JPO III je prováděno prostřednictvím jejich svolávacího systému.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

(1) Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové 4/2004 Požární řád statutárního města Hradec Králové ze dne 20. 5. 2004 se ruší dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.¨

Článek 10
Účinnost

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora


[1] § 29  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
[2] Ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
[3] Kategorie JSDH ve smyslu přílohy č. 1 zákona o PO (kategorie III – jednotka s působností na území města Hradec Králové i mimo jeho obvod, kategorie V/2 – jednotka s působností na území města Hradec Králové ve smyslu přílohy č. 4 k vyhlášce MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů).
[4] ve smyslu § 29 odst. 1 pís. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


Příloha č. l k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 - Požární řád statutárního města Hradec Králové 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany[1]
(výpis z požárního poplachového plánu kraje pro město Hradec Králové) 

Jednotky požární ochrany

Číslo JPO

Technika JPO

HZS KHK-HK

521010

CAS-24 T-815, TA- 2 – VW Transporter

HZS KHK-HK

521010

CAS-32 T-815, AZ-39 – MB Econic

HZS KHK-HK

521010

CAS-24 L-101, AP-54 – Volvo Bronto

 

 

 

HZSP ČD HK

521601

CAS-24 L-101, CAS-32 T-815

 

 

 

JSDH Malšova Lhota

521251

CAS-24 Praga

JSDH Plácky

521202

CAS-32, T-815

JSDH Svinary

521245

CAS-8 Avia 31

JSDH Třebeš

521205

CAS-32 T-148

JSDH Plačice

521301

CAS-24 Š-706

JSDH Malšovice

521201

DA-8 Avia

JSDH Černilov

521100

CAS-K24 L-101

JSDH Nechanice

521104

CAS-32 T-148

JSDH Třebechovice pod Orebem

521107

CAS-32 T-148, CAS-24 L-101

 

 

 

JSDH Lochenice

521224

CAS-24 Š-706

JSDH Chlum

521209

CAS-24 L-101

JSDH Předměřice nad Labem

521369

CAS-32 T-148

JSDH Lhota pod Libčany

521103

CAS-32 T-815, CAS-24 Š-706

JSDH Opatovice nad Labem

532227

DA-8 Avia


[1] JPO – jednotka požární ochrany,   HZS KHk – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,   JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů,   CAS – cisternová automobilová stříkačka,   DA – dopravní automobil,   TA – technický automobil,   AZ – automobilový žebřík,   AP – automobilová plošina.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty