Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 28. 4. 2009 usneslo vydat podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 města Hradec Králové o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V článku 4 se doplňuje odstavec 6), který zní:

„(6) Od poplatku je po dobu 60 dnů osvobozeno užívání veřejného prostranství podle čl. 3 odst. 1 písm. i) při stavebních úpravách směřujících ke zlepšení vzhledu domu (například oprava střechy či obvodového pláště nebo výměna oken). Osvobození se poskytne u téhož domu v kalendářním roce pouze jedenkrát. “

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2009. 

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty