Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Statutárním městem Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 3. 2008 usnesením č. ZM/2008/709 usneslo vydat na základě ustanovení § 178, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 7/2007, kterou se stanoví obvody základních škol zřízených Statutárním městem Hradec Králové se mění takto:

1. V písmenu b) školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 se slovo „Habrmanova“ nahrazuje slovy „Habrmanova (po ulici p. Hanuše)“, slovo „Horova“ se nahrazuje slovy „Horova (po ulici P. Hanuše)“.

2. V písmenu c) školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 se slovo „Habrmanova“ nahrazuje slovy „Habrmanova (od ulice P. Hanuše)“, slovo „Horova“ se nahrazuje slovy „Horova (od ulice P. Hanuše).

3. V písmenu d) školský obvod Základní školy, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452 se za slova „Na Kopečku“ vkládají slova „Na Lučinách“, za slova „U Mostku“ se vkládají slova „U Potoka“.

4. V písmenu f) školský obvod Základní školy a Mateřské školy Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 se za slova „Pajkrova flošna“ vkládají slova „Pivovarská flošna“.

5. V písmenu h) školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 144 se za slovo „Mužíkova“ vkládají slova „Na Brně“, za slova „Na Výsluní“ se vkládají slova „Na Zálesí“, za slovo „Pešinova“ se vkládají slova „Pod Vodárnou, Potoční“, za slovo Přemyslova“ se vkládá slovo „Rybova“, za slova U Myslivny“ se vkládají slova „U Parku“, za slovo „Viničná“ se vkládají slova „Za Jízdárnou“.

6. V písmenu i) školský obvod Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420 se před slovo „Bekova“ vkládá slovo „Banskobystrická“, za slova „U Sokola“ se vkládají slova „V Lukách“.

7. V písmenu j) školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198 se za slovo „Tomáškova“ vkládají slova „U Svodnice“.

8. V písmenu l) školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66 se za slovo „Dvorská“ vkládá slovo „Hannova“, za slovo „Klacovská“ se vkládá slovo „Kochanová“.

9. V písmenu m) školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Štefánikova 566 se za slova „Pod Lesem“ vkládají slova „Pod Svahem“, za slovo „Suchého“ se vkládá slovo „Svatojánská“.

10. V písmenu o) školský obvod Základní školy a Mateřské školy Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 se za slovo „Plácelova“ vkládají slova „Pivovarské náměstí“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2008.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Martin Soukup
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty