Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004, č. 19/2004, 2/2005 a 6/2005

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 20.12.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 75, 86a), 92 a 98, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

změna č. 75 :

  • funkční plochy 5 - 2/33 „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ z výhledového období Úpm HK (po roce 2010) do návrhového období Úpm HK (do roku 2010)
  • funkční plochy 5 - 2/34 „plochy krajinné zeleně“ z výhledového období Úpm HK (po roce 2010) do návrhového období Úpm HK (do roku 2010)

změna č. 86a):

změna funkční plochy v k.ú. Plotiště nad Labem: „plochy orné půdy“ na funkční plochu:
„smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ - zastavitelné

změna č. 92 :

ve změně funkční plochy „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ na funkční plochu „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“ v k.ú. Nový Hradec Králové, ulice Mrštíkova ( pozemky p. č. 759/95 a stp.č. 1359).

změna č. 98:

ve změně funkční plochy v k.ú. Svobodné Dvory, která se nachází jižně od ulice Dvorská a západně od ulice Pálenecká, z funkční plochy: „plochy orné půdy“ na funkční plochu: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ – vymezení zastavitelného území (lokalita je označena kódem 7-0/30).

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn Územního plánu města Hradec Králové č. 75, 86a), 92 a 98, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 75, 86a), 92 a 98 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 75, 86a), 92 a 98 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty