Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 města Hradec Králové

o závazné části Územního plánu města Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 25.6.2002, usnesením č. 249/2002 schválilo na základě § 31, odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Územního plánu města Hradec Králové č. 25, spočívající ve změně vymezení závazné části Územního plánu města Hradec Králové, která byla původně vyhlášena vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2000, ve znění vyhlášky města Hradec Králové č. 3/2000.

V souladu s § 29, odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 16, odst. 1), písm. b) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 25.6.2002 usnesením č. 249/2002 vymezilo závaznou část Územního plánu města Hradec Králové.

V souladu s § 29, odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 84 odst. 2), písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo města Hradec Králové tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Účel vyhlášky

V příloze této obecně závazné vyhlášky s obsahem:

A.11. Závazná část Územního plánu města Hradec Králové
A.11.1. Vymezení pojmů
A.11.2. Základní zásady uspořádání území
A.11.3. Limity využití území vyjádřené v regulativech
A.11.4. Vymezení veřejně prospěšných staveb

se vyhlašuje závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vymezená usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 249/2002 ze dne 25.6.2002 o schválení změny Územního plánu města Hradec Králové č. 25.

V grafické části Územního plánu města Hradec Králové je závazné:

  • funkční využití území vymezené ve výkrese B.2. Územního plánu města Hradec Králové - v měřítku 1 : 5000,
  • vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ve výkrese B.12. Územního plánu města Hradec Králové - v měřítku 1 : 5000.

Článek 2
Územní rozsah platnosti, lhůty aktualizace

(1) Tato vyhláška platí pro správní území města Hradec Králové, které je vymezeno souborem katastrálních území: Březhrad, Hradec Králové, Kluky, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice, Nový Hradec Králové, Piletice, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Pouchov, Pražské Předměstí, Roudnička, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Svinary, Svobodné Dvory, Třebeš a Věkoše.

(2) Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl Územní plán města Hradec Králové schválen (lhůty aktualizace), se stanoví minimálně 1x v průběhu čtyřletého volebního období, v němž je voleno zastupitelstvo města.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace Územního plánu města Hradec Králové, včetně schválených změn a provedených úprav, je uložena na Magistrátu města Hradec Králové.

Článek 4
Zrušení vydaných vyhlášek

Ruší se vyhláška města Hradec Králové č. 1/2000, o závazných částech Územního plánu města Hradec Králové a vyhláška města Hradec Králové č. 3/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Hradec Králové č 1/2000 o závazných částech Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty