Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 města Hradec Králové

kterou se doplňuje vyhláška č. 2/1998 o zřízení Městské policie Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo na svém 30. zasedání, konaném dne 29.5.2001 dle § 84 odst.2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška města Hradec Králové č.2/1998 o zřízení Městské policie Hradec Králové.

Článek 1

Vyhláška č.2/1998 města Hradec Králové o zřízení Městské policie Hradec Králové se doplňuje o přílohu č.1 této vyhlášky, obsahující Zřizovací listinu Městské policie Hradec Králové. Tato příloha se tak stává nedílnou součástí uvedené vyhlášky.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


Příloha č. 1 Vyhlášky města Hradec Králové č.1/2001

Článek I.
Zřizovatel.

Město Hradec Králové se sídlem Ulrichovo nám. 810, 502 10 Hradec Králové, zastoupené Ing. Oldřichem Vlasákem, primátorem města Hradec Králové

zřizuje

na základě usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 29.května 2001, v souladu s ustanovením §84, odst.2, písm. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a §24 až §26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

organizační složku – Městská policie Hradec Králové

Zřizovatel : Město Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, IČO : 268 810,
okres Hradec Králové
Název : Městská policie Hradec Králové ( dále jen organizační složka )
Sídlo: Dlouhá 211, 500 03 Hradec Králové

Článek II.
Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti.

Organizační složka je zřízena za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Hradec Králové dle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.

Článek III.
Osoby oprávněné jednat za organizační složku.

Za organizační složku je oprávněn jednat její ředitel. Ředitel zabezpečuje plnění hlavního účelu a předmětu činnosti co nejhospodárnějším způsobem v souladu se stanoveným rozpočtem zřizovatele s přihlédnutím k plnění úkolů organizační složky.
Ředitel dále :
1. Plně odpovídá za činnost a rozvoj organizační složky.
2. Se souhlasem primátora stanovuje organizační strukturu, předkládá primátorovi ke schválení organizační řád a další vnitřní směrnice pro zajištění provozních potřeb.
3. Je nadřízený vůči všem ostatním zaměstnancům organizační složky.
4. Je odpovědný za nakládání a hospodaření se všemi peněžními prostředky dle § 26 písm. g,
h, zák. č. 250/2000 Sb., které jsou používány pro zajištění pravidelných činností až do výše určené zřizovatelem.

Článek IV.
Hospodaření organizační složky.

1. Rozpočet Městské policie je součástí rozpočtu jejího zřizovatele a vedení účetnictví zajišťuje zřizovatel.
2. Zřizovatel zřizuje, je-li to nutné, pro organizační složku u peněžního ústavu běžný účet.
3. Organizační složka disponuje s prostředky, přijatými z rozpočtu zřizovatele jako záloha v hotovosti na zabezpečení nutných nákupů, kterou eviduje v pokladní knize a vyúčtovává. Nevyčerpanou zálohu je organizační složka povinna vrátit zřizovateli, v jím stanoveném termínu, nejpozději před ukončením roku.
4. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly co nejhospodárněji.

Článek V.
Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizační složky ve vztahu k majetku.


1. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.
2. Organizační složce je svěřen do správy movitý majetek k hospodářskému využití, k němuž plní úlohu správce. Soupis tohoto majetku včetně hodnoty je zpracován dle inventurních seznamů z inventarizace provedené k 28.5.2001. Tento majetek je organizační složka oprávněna využívat k plnění úkolů vyplývajících z jejího předmětu činnosti.
3. Se svěřeným majetkem nesmí organizační složka nakládat bez souhlasu zřizovatele, především jej nesmí prodat, půjčit, zastavit, vložit, darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě.
4. O svěřený majetek je povinna pečovat tj. chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
5. Organizační složka udržuje svěřený majetek v provozuschopném stavu a za tímto účelem zajišťuje jeho údržbu a opravy.
6. Svěřený majetek je organizační složka povinna využívat efektivně a hospodárně a vést o něm evidenci. Nově pořízený hmotný i nehmotný majetek je majetkem zřizovatele. V součinnosti se zřizovatelem provádí pravidelnou inventarizaci dle zásad pro provádění inventarizace majetku a závazků města.
7. Nemovitý majetek ( tj. budova sídla organizační složky a nebytové prostory, kde jsou umístěny její služebny ) spravuje Správa nemovitostí a.s. Hradec Králové. S nemovitým majetkem organizační složka nesmí nakládat bez souhlasu zřizovatele, tj. prodávat jej, půjčovat, zastavovat, darovat, svěřit k němu majetková práva třetí osobě.

Článek VI.
Ostatní práva a povinnosti.

1. Organizační složka je povinna dodržovat veškeré platné zákony České republiky a veškeré platné vyhlášky a směrnice města, které se vztahují k provozu organizační složky.
2. Organizační složka musí kdykoliv umožnit, pověřeným pracovníkům zřizovatele na vyžádání pro potřeby kontroly, volný přístup k majetku, pokladní knize, majetkové evidenci, vnitřním předpisům, směrnicím apod. Při takovéto kontrole musí být respektováno ustanovení §26 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.

Článek VII.
Přechodné a závěrečné ustanovení
.

1. Městská policie byla zřízena vyhláškou města Hradec Králové č. 2/1998. Jako organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti schválením Zastupitelstva města Hradec Králové, a je účinná ode dne vyhlášení vyhlášky města Hradec Králové č.1/2001, jejíž je přílohou.

V Hradci Králové dne 30.5.2001

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty