Nový územní plán Hradce Králové

Město Hradec Králové pořizuje nový územní plán. O průběhu pořizování tohoto nového Územního plánu Hradce Králové bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek města Hradec Králové a informačního zpravodaje Radnice.

logo_P_R.jpg

Základní údaje o pořizování ÚPHK

Nadřazené územně plánovací dokumenty závazné pro pořizování ÚPHK

Určený zastupitel: Zásadní pro rozvoj města je kvalitní dopravní systém

Nový Územní plán Hradce Králové se nachází v etapě zpracování a vyhodnocování výsledků veřejného projednání návrhu, které proběhlo v květnu a červnu loňského roku. V této části procesu ukládá stavební zákon úředníkům spolupracovat při vyhodnocení výsledků projednání s určeným zastupitelem. V této souvislosti jsme proto hovořili s určeným zastupitelem Oldřichem Vlasákem.

Vaše jméno je spojováno s pojmem určený zastupitel. Co to znamená?

Určený zastupitel je člen zastupitelstva města, který má za úkol spolupracovat s úřadem při pořízení územního plánu a může být pouze jeden. Mě zastupitelstvo pověřilo touto funkcí v lednu roku 2011 a od té doby plním úkoly, které jsou pro určeného zastupitele stanovené stavebním zákonem. Musím říct, že o rozvoj města Hradec Králové se zajímám po celou dobu svého působení v komunální politice. Jako primátor jsem byl tehdy u vydání současně platného územního plánu města a nyní se jako určený zastupitel snažím, abychom co nejdříve měli územní plán nový a neblokovali územní rozvoj.

Určený zastupitel má jaké úkoly?

Stěžejní úlohou určeného zastupitele je spolupráce s úřadem, který územní plán pořizuje. V mém případě je to spolupráce s odborem hlavního architekta magistrátu města. Pořídit územní plán není jednoduchá záležitost. Proto je proces jeho pořízení rozdělen do třech základních fází – zadání, koncept a návrh, které jsou přesně dány stavebním zákonem. Pro každou fázi jsou stanoveny úkony, které je nezbytné provést.  Už v roce 2011 jsem spolupracoval na přípravě návrhu zadání Územního plánu Hradce Králové, v roce 2012 až 2014 jsme s odborem hlavního architekta vyhodnocovali veřejné projednání variantního konceptu, které vyústilo v Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které schvalovalo zastupitelstvo města. Od října loňského roku opět spolupracuji na vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu.

Jak taková spolupráce probíhá?

Už při spolupráci na vyhodnocování projednání variantního konceptu se nám s odborem hlavního architekta osvědčila forma pracovních jednání, na které jsme přizvali ostatní členy zastupitelstva města a také zpracovatele územního plánu. Taková probíhají i nyní pro vyhodnocování výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu. Na jednáních jsou postupně projednána všechna podání uplatněná k návrhu. Mým cílem je, aby návrhy vyhodnocení byly zpracovány v co možná nejširší politické shodě a hlavně ku prospěchu města.

Budou výsledky vyhodnocení schvalovány zastupitelstvem města tak, jako to bylo u konceptu?

Ne, nebudou. Tady je zásadní rozdíl oproti konceptu, protože zastupitelstvu města může být podle stavebního zákona předložen územní plán až ve chvíli, kdy bude připraven k vydání. Teď při vyhodnocování výsledků veřejného projednání návrhu nemá zastupitelstvo stavebním zákonem určené žádné pravomoci. Pro zajištění zájmů samosprávy je v této fázi důležitá právě úloha určeného zastupitele. Výsledkem vyhodnocení bude soupis požadavků na úpravu návrhu územního plánu, který připraví, na základě dohodnutých výsledků projednání, odbor hlavního architekta ve spolupráci se mnou.

V této fázi zpracovávají úředníci vyhodnocení nejenom podání uplatněných k návrhu územního plánu, ale zároveň aktualizují vyhodnocení i všech podání, která byla v roce 2012 evidována ke konceptu. Vzhledem k tomu se bude jednat dohromady o vyhodnocení 1586 námitek a 202 připomínek. Je to práce časově velmi náročná a vyžaduje od úředníků znalost všech souvislostí a vazeb na předchozí fáze procesu. 

Přibližte nám, prosím, další postup.

Po dokončení zpracování výsledků veřejného projednání návrhu bude zřejmé, zda bude nutné návrh územního plánu podstatným způsobem upravit či nikoli. Již nyní je jisté, že určité podstatné úpravy z veřejného projednání vyplývají a v takovém případě pak bude návrh územního plánu zpracovatelem upraven a v rozsahu provedených úprav pak musí být znovu veřejně projednán.

Zaznívají názory, že proces trvá už dlouho?

Pořízení územního plánu probíhá od roku 2011, a jak jsem již uvedl, jedná se o proces, který je přesně daný platnou legislativou. Za zmínku stojí, že během naší práce byl stavební zákon několikrát novelizován. Jednou ze změn bylo posunutí termínu dokončení nových územních plánů v České republice z původního konce roku 2015 na konec roku 2020. Všichni jsme si vědomi toho, že tvorba nového územního plánu opravdu trvá dlouho a mnoho stavebníků a investorů je tak limitováno ve svých záměrech. Chtěl bych však zdůraznit, že společně s pracovníky odboru hlavního architekta a zpracovateli územního plánu děláme všechno pro to, aby byl nový územní plán co nejkvalitnějším dokumentem se všemi náležitostmi, které má mít.  A bohužel, některé úkony prostě náročné na čas jsou. Například zpracování 1586 návrhů správních rozhodnutí o námitkách a 202 návrhů na vypořádání připomínek. Proto musí být urychlení tohoto procesu a přijetí nového územního plánu prioritou.

Co považujete za zásadní pro budoucí rozvoj města?

Zásadní je kvalitní dopravní systém. Při tvorbě územního plánu byla právě dopravní koncepci věnována velká pozornost, včetně ověření řešení dopravním posouzením. Dlouhodobě sleduji například vývoj přípravy severní tangenty, která zajistí dopravní napojení letiště, a tím také podmínky pro jeho rozvoj. Jsem rád, že byla v procesu EIA již vybrána konkrétní varianta trasování této silnice a že její přípravy  pokračují. Zmíním ještě mimoúrovňová křížení s pardubickou tratí, jižní propojení a dořešení křižovatky Mileta včetně parkování u fakultní nemocnice. Ne vše ale bohužel pokračuje jak by mělo. (oha)


Na této stránce budou zveřejňovány aktuality, týkající se postupu pořizování nového územního plánu.


Archiv aktualit

: : : :   : : Návrh ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :
2017 - 01 Vyhodnocování veřejného projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2016 - 07 Skončilo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2016 - 04 Projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2015 - 11 Dokončování návrhu Územního plánu Hradce Králové trvá déle než bylo původně plánováno…

2015 - 09 Návrh Územního plánu Hradce Králové je před dokončením

2015 - 06 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové je před dokončením…

2015 - 03 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové pokračuje ...

2014 - 07 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové jsou schváleny

2014 - 06 Práce na vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚPHK byly dokončeny

2014 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu postupuje do finále

2013 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu stále probíhá ...

2012 - 10 Veřejné projednání variantního konceptu Územního plánu Hradce Králové skončilo

2012 - 10 Termíny veřejného prezentování a projednávání konceptu Územního plánu Hradce Králové

2012 - 08 Koncept Územního plánu Hradce Králové

2012 - 07 Radnice č. 26/2012 s grafickou přílohou (odkaz v novém okně)

: : : :   : : Koncept ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :

2012 - 05 Aktuální stav konceptu nového územního plánu a příprava jeho projednání

2012 - 01 Beseda projektantů nového územního plánu s komisemi místních samospráv

2011 - 10 Zadání Územního plánu Hradce Králové bylo schváleno

2011 - 10 Reakce na článek Hradeckého deníku ze dne 7. října 2011

2011 - 10 Informace o projednání zadání v orgánech města

2011 - 08 Zpráva určeného zastupitele

2011 - 07 Skončilo projednání návrhu zadání

2011 - 06 Projednání návrhu zadání

2011 - 06 Příprava návrhu zadání nového územního plánu

2011 - 04 Přípravná fáze nového územního plánu skončila

2011 - 01 Podněty k novému územnímu plánu (do 31. 3. 2011)

2010 - Soutěž - Ideový návrh územního plánu Hradce Králové


Odkaz na platný Územní plán města Hradec Králové

     Územní plán města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty