Nový územní plán Hradce Králové

Město Hradec Králové pořizuje nový územní plán. O průběhu pořizování tohoto nového Územního plánu Hradce Králové bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek města Hradec Králové a informačního zpravodaje Radnice.

logo_P_R.jpg

Základní údaje o pořizování ÚPHK

Nadřazené územně plánovací dokumenty závazné pro pořizování ÚPHK

Zpracování výsledků veřejného projednání návrhu ÚPHK pokračuje

Od června 2016, kdy proběhlo veřejné projednání návrhu ÚPHK se nám podařilo dokončit vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Jednalo se celkem o 19 stanovisek, které obsahovaly 25 jednotlivě řešených kompetencí. V jednom případě byl řešen rozpor mezi stanovisky dotčených orgánů. Konkrétně rozpor týkající se protipovodňového opatření a chráněného ložiskového území v severozápadní části města řešilo Ministerstvo pro místní rozvoj od srpna 2017 do dubna 2018.

 Oprávněné požadavky dotčených orgánů se promítají do vyhodnocení jednotlivých námitek a připomínek veřejnosti.  Zpracování výsledků veřejného projednání návrhu ÚPHK probíhá po celou dobu ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem Oldřichem Vlasákem.

Jak jsme již několikrát uváděli, zpracováváme celkem 1600 podání, cca 800 podání uplatněných při veřejném projednání konceptu ÚPHK v roce 2012 a cca 800 podání uplatněných při veřejném projednání návrhu ÚPHK v roce 2016.

Důležitým faktorem ovlivňujícím výslednou podobu ÚPHK je také nadřazená územně plánovací dokumentace, tedy Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Ty byly vydány na podzim roku 2011 a v současné době jsou řešeny jejich změny formou jednotlivě pořizovaných aktualizací č. 1, 2 a 3. Proto musí odbor hlavního architekta průběžně sledovat stav a vývoj aktualizací Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a činit kroky potřebné k zajištění souladu pořizovaného ÚPHK s jejich aktuální podobou. Pro město Hradec Králové je nyní velmi důležitá aktualizace č. 1, která řeší koridor DS2r přeložky silnice I/11, na území města nazývané Severní tangenta, konkrétně jeho změnu z územní rezervy na koridor umožňující realizaci stavby. Nově budeme sledovat proces pořízení aktualizace č. 3, která bude řešit varianty koridoru mezinárodního plynovodu TP1r. Informace k  jednotlivým aktualizacím Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je možné získat na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160.

V souběhu s uvedenými činnostmi probíhá vypracování návrhů rozhodnutí o každé jednotlivé námitce a návrhů vypořádání každé jednotlivé připomínky. Každé jednotlivé vyhodnocení je zpracováváno v souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů a v souladu se závěry jednání s určeným zastupitelem. Spolupráce s určeným zastupitelem probíhá formou pracovních jednání. Na každé pracovní jednání byli vždy přizváni Zastupitelé města Hradec Králové s cílem zajistit co nejširší shodu při projednání požadavků uplatněných v jednotlivých částech našeho města.  

Výsledkem celého vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚPHK bude soupis požadavků na jeho úpravu.

Úprava návrhu ÚPHK bude následně provedena zpracovatelem ÚPHK.

V rozsahu provedených úprav bude ÚPHK opakovaně veřejně projednán.

Pořízení ÚPHK je dlouhodobý a složitý proces, který postupuje přesně podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Od začátku procesu pořízení ÚPHK byl stavební zákon již šestnáctkrát novelizován, naposledy k 1.9.2018. 

(září 2018)


Na této stránce budou zveřejňovány aktuality, týkající se postupu pořizování nového územního plánu.


Archiv aktualit

: : : :   : : Návrh ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :

2017 - 04 Určený zastupitel: Zásadní pro rozvoj města je kvalitní dopravní systém

2017 - 01 Vyhodnocování veřejného projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2016 - 07 Skončilo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2016 - 04 Projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2015 - 11 Dokončování návrhu Územního plánu Hradce Králové trvá déle než bylo původně plánováno…

2015 - 09 Návrh Územního plánu Hradce Králové je před dokončením

2015 - 06 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové je před dokončením…

2015 - 03 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové pokračuje ...

2014 - 07 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové jsou schváleny

2014 - 06 Práce na vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚPHK byly dokončeny

2014 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu postupuje do finále

2013 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu stále probíhá ...

2012 - 10 Veřejné projednání variantního konceptu Územního plánu Hradce Králové skončilo

2012 - 10 Termíny veřejného prezentování a projednávání konceptu Územního plánu Hradce Králové

2012 - 08 Koncept Územního plánu Hradce Králové

2012 - 07 Radnice č. 26/2012 s grafickou přílohou (odkaz v novém okně)

: : : :   : : Koncept ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :

2012 - 05 Aktuální stav konceptu nového územního plánu a příprava jeho projednání

2012 - 01 Beseda projektantů nového územního plánu s komisemi místních samospráv

2011 - 10 Zadání Územního plánu Hradce Králové bylo schváleno

2011 - 10 Reakce na článek Hradeckého deníku ze dne 7. října 2011

2011 - 10 Informace o projednání zadání v orgánech města

2011 - 08 Zpráva určeného zastupitele

2011 - 07 Skončilo projednání návrhu zadání

2011 - 06 Projednání návrhu zadání

2011 - 06 Příprava návrhu zadání nového územního plánu

2011 - 04 Přípravná fáze nového územního plánu skončila

2011 - 01 Podněty k novému územnímu plánu (do 31. 3. 2011)

2010 - Soutěž - Ideový návrh územního plánu Hradce Králové


Odkaz na platný Územní plán města Hradec Králové

     Územní plán města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty