Nový ÚP - Dotazy a odpovědi

Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu: zuzana.kavalirova@mmhk_cz

     Zde naleznete přílohy, zmiňované v textu:

          pdf Cyklokomunikace v HK, (953,5 kB)

          pdf Rozvoj cyklokomunikací v HK, (618,23 kB)

          pdf Urbanistické obvody (urbany) HK, (54,26 kB)

          xls Tabulka bilancí s kapacitními údaji a výměrami - OPRAVENÁ, (52 kB)

               (upřesnění zařazení ploch luk a pastvin)

           pdf Změna Územního plánu města Hradec Králové č. 177, (19,39 MB)

               Odkaz na mapy města

 

DOTAZ 1.

Musim byt hostujucim architektom aj pokial sa chcem zucastnit sutaze, alebo iba v pripade, ze by mi mala byt zadana verejna zakazka (na zaklade vysledkov sutaze)?

ODPOVĚĎ:
Soutěže se jako účastník ze státu EU můžete zúčastnit splňujete-li podmínky dle bodu 4 soutěžních podmínek. V bodě 4.1. f, je uvedeno, že pokud by Vám byla zadána zakázka (tedy až po jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v planém znění, které bude vedeno na základě výsledků soutěže) musíte prokázat, že můžete v ČR vykonávat projektovou činnost dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tedy musí jít o architekty event. inženýry registrované jako usazené či hostující (§ 30a zákona č. 360/1992 Sb.). Soutěžit tedy můžete, ale pokud vyhrajete a bude s Vámi zahájeno jednací řízení viz výše, musíte prokázat i splnění podmínky dle bodu 4.1.f) soutěžních podmínek.

 

DOTAZ 2.

Musia byt aj sutazne navrhy obcanov SR prekladane do ceskeho jazyka? Nevztahuje sa na slovensky jazyk vynimka?

ODPOVĚĎ:

Veškeré části soutěžního návrhu musí být vyhotoveny v českém jazyce. Dle bodu 3.2. soutěžních podmínek je jediným jazykem soutěže český jazyk.

 

DOTAZ 3.

Je možné poskytnout jako podklad k nahlédnutí původní soutěžní návrhy z urbanistické soutěže na zhodnocení rozvojových možností sídelního útvaru Hradec Králové z roku 1997?

ODPOVĚĎ:

Ano, do soutěžních návrhů z urbanistické soutěže na zhodnocení rozvojových možností sídelního útvaru Hradec Králové z roku 1997 je možné nahlédnout u vyhlašovatele soutěže.

 

DOTAZ 4.

Jaké je měřítko následujících soutěžních mapových podkladů na Vámi zaslaném CD?

Složka P.02 - složka .pdf:

 • plán města Hradec Králové (.pdf)
 • platný Územní plán města Hradec Králové (.pdf)
 • ÚAP – územně analytické podklady (.pdf) - mapa na 18. straně

ODPOVĚĎ:

Výše uvedené mapové podklady, poskytnuté jako součást soutěžních podkladů, jsou zpracovány v následujících měřítkách:

 • plán města Hradec Králové (.pdf) - při tisku na formát A0 měřítko 1:16000
 • platný Územní plán města Hradec Králové (.pdf) - při tisku na formát 152,4 x 91,4cm měřítko 1:14000
 • ÚAP – územně analytické podklady (.pdf) - mapa na 18. straně - při tisku na formát A0 měřítko 1:50000

 

DOTAZ 5.

Je možné poskytnout jako podklad situaci s hranicemi urbanů (urbanistických okrsků) ve formátu .pdf, nebo .dgn / .dwg.?

ODPOVĚĎ:

Statutární město Hradec Králové není územně členěno na městské obvody a městské části tzn., že nemá své vnitřní poměry ve věcech správy města upraveny statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Území města zahrnuje 21 katastrálních území. Digitální mapa města Hradec Králové se znázorněním katastrálních území jakož i další mapové podklady je veřejně přístupná na http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy

Upřesnění k dotazu č. 5:

Členění města na urbany k dispozici máme (viz příloha), ale vyhláška kterou byly stanoveny, byla zrušena stavebním zákonem z roku 2006. Všechny statistické údaje jsou nyní vztaženy na celé území města.

 

DOTAZ 6.

 • Který napojovací bod na trase D11 platí - „MUK“ Kukleny nebo „MUK“ Stěžery? (stále neukončená kauza vlastnických vztahů)
 • Jsou k dispozici aktuální data sčítání dopravy po zprovoznění dálnice D11 k Hradci Králové?

ODPOVĚĎ:

 • „MUK“ Kukleny je součástí pravomocného územního rozhodnutí na stavbu úseku 1105 dálnice D 11. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o výkupu pozemků potřebných pro realizaci MÚK Kukleny, prověřuje se varianta posunutí sjezdu o cca 1 km severněji do místa křížení se silnicí III/32438. O majetkoprávním vypořádání k pozemkům potřebných pro realizaci sjezdu na D11 při západním okraji města jednala vláda ČR dne 23. 4. 2010. S ohledem na vývoj jednání o potřebných pozemcích je varianta posunutí křižovatky do místa křížení se silnicí III/32438 velmi pravděpodobná neboť pozemky pod MUK Kukleny není možné v současné době získat.
 • Aktuální data ze sčítání dopravy nejsou k dispozici. V současné době se připravuje celostátní sčítání dopravy organizované ŘSD ČR, které by mělo být zahájeno v květnu a ukončeno v říjnu letošního roku.

Doplňující informace o vývoji území v západním sektoru města přiléhajícím k plánované trase dálnice:

Pro úplnost se uvádí, že dne 30. 3. 2010 vydalo zastupitelstvo města Hradec Králové změnu Územního plánu města Hradec Králové č. 177, která spočívá ve změně funkčního vymezení plochy v k.ú. Kukleny, v lokalitě Nová Zelená (řešené území je na severu ohraničeno vodním tokem Chaloupecké svodnice, na východě ul. Páleneckou, na jihu zástavbou a areálem hřbitova v Kuklenách a na západě silnicí I/11 – HK - Jaroměř). Změna Územního plánu města Hradec Králové č. 177 spočívala ve změně funkčního využití plochy „plochy orné půdy“ na plochy: „plochy městského a obvodního centra“, „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“, „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“, „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ označené písmenem „M“, „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“, „plochy krajinné zeleně“ a „plochy pro motorovou dopravu - komunikační síť“ včetně úpravy trasování navržené komunikace Nová Zelená. Odkaz na změnu viz níže.

Změna Územního plánu města Hradec Králové č. 177

 

DOTAZ 7.

Na základě bodu 12.3 soutěžních podmínek máme tyto dotazy:

 • je možné sloučit některé z částí a) – d) v bodě 6.2.1. soutěžních podmínek do jednoho výkresu? např.: společný výkres návrhu základních myšlenek rozvoje města a urbanistické koncepce?
 • jaký je vztah požadovaného rozdělení ploch dle zadání ( 1. plochy pro bydlení; 2. plochy rekreace a sportu; ….10. plochy ostatní) a ploch dle platného územního plánu? např.: plocha městského a obvodního centra z územního plánu je „1. plocha bydlení“ nebo „3. plocha občanského vybavení“ ?
 • bude požadovaná „tabulka bilancí“ doplněna mapou stávajícího stavu ploch dle požadovaného členění tabulky, aby bylo technicky možné posoudit navrženou změnu mezi „současným stavem“ a „soutěžním návrhem“?

ODPOVĚĎ:

 • výkresy nelze sloučit, je třeba zachovat členění výkresů dle soutěžních podmínek
 • plochy v současném územním plánu odpovídají době jeho vzniku, pro potřeby soutěže tedy upřesňujeme zadání, kde je stanoveno, že území města členit na plochy: podle rozdílného způsobu využití na:

plochy bydlení

plochy rekreace a sportu

plochy občanského vybavení

plochy dopravní a technické infrastruktury

plochy výroby a skladování

plochy zeleně

plochy vodní

plochy zemědělské

plochy lesní

plochy ostatní

Toto členění vychází z platné legislativy, konkrétně vyhlášky č.501/2006 Sb. v platném znění, kde je specifikace jednotlivých ploch podrobnější.

 • Tabulka bilancí nebude doplněna mapou, ale bude podrobnější (upřesňující), které plochy ve stávajícím Úpm Hk jsou vyčísleny v jednotlivých položkách, tak aby bylo možné srovnání nárůstu či snížení jednotlivých funkčních ploch (v současném Úpm Hk je 32 funkčních ploch a pro nový Úp je počet snížen). Tabulka bude na web umístěna do konce dubna.

 

DOTAZ 8.

Bylo by možné mi prosím poskytnout celkovou mapu Hradce Králové se všemi realizovanými a příp. plánovanými cyklostezkami na území HK? Případně také výkres etapizace, jestli existuje.

ODPOVĚĎ:

V příloze je situace se stávajícími cyklistickými komunikacemi na území města. V současné době se zpracovává pasport pozemních komunikacích města, jehož součástí bude kompletní rekapitulace komunikací pro cyklisty (cca do konce roku 2010). Dále připojujeme situaci známých záměrů týkajících se rozvoje cyklistické dopravy. Výkres závazné etapizace neexistuje.

 

DOTAZ 9.

Problémový výkres ÚAP - na tomto výkrese jsou číslicemi označeny lokální problémy. Jaké to jsou? Zatím jsme je v podkladech nedohledali. Výkres záměrů ÚAP - na tomto výkrese je pod označením "koridor významných oborových záměrů dopravních staveb" zakreslen prostor kolem A442. Co to znamená? Dále jsou zde opět čísla konkrétních záměrů. Jaké to jsou nebo jak bych je mohla dohledat?

ODPOVĚĎ:

Složka Územně analytických podkladů se skládá jakk z grafické, tak i z textové složky, která obsahuje i podrobnější popis problémů území (cca kolem str. 80 textové části). ÚAP byly zpracovány pro celé území ORP HK (obce s rozšířenou působností) a proto i měřítko a některé popisy jsou tomu podřízeny a některé problémy jsou i pro jiné obce – vždy je však odkaz v textové části.

„Tabulka bilancí s kapacitními údaji a výměrami“ – doplněná o údaje ze stávajícího Úpm HK - viz přílohy výše

 

DOTAZ 10.

 • Jižní spojka:

Je trasa Jižní spojky závazná v celé znázorněné trase (od lokality Kukleny až po lokalitu Třebeš) nebo pouze v úseku od lokality Kukleny po komunikaci č. I/37 Rašínova ("Hradubická"); je již na některé její úseky vydáno pravomocné územní rozhodnutí?

Je možné její trasu v úseku od Rašínovy třídy po lokalitu Třebeš upravit?

 • Severní tangenta:

Která varianta trasy Severní tangenty v úseku týkajícího se areálu letiště je závazná? Zda-li ta, která prochází areálem letiště nebo ta, která probíhá na jižní straně mimo areál letiště tak jak je uvedena v Dopravně urbanistické studii - Využití a rozvoj areálu bývalého vojenského letiště v HK (Ing. M. Samohrd, Doc. Ing. arch. P. Kotas, 2005)? Dále, zda-li je úsek Severní tangenty v části od lokality ČKD přes Plotiště nad Labem až po areál letiště závazný nebo je možné uzpůsobit dané dvě varianty v tomto úseku dle vlastního návrhu?

ODPOVĚĎ:

Poskytované soutěžní podklady vycházejí z dokumentů, které byly aktuálně na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové k datu vyhlášení soutěže k dispozici. V bodě 6.1 soutěžních podmínek je stanoveno, které požadavky uvedené v zadání soutěže musí účastník soutěže závazně respektovat – [6.1.b) plánované trasy Jižní a severní spojky]

Trasa Jižní spojky je stanovena na základě platného Územního plánu města Hradec Králové z r. 2000, ve kterém je v celé své délce vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Na úsek křižovatka Bláhovka 1 v k.ú. Kukleny (křižovatka se silnicí I/11) po křižovatku se silnicí I/37 v k.ú. Pražské Předměstí (ul. Rašínova respektive „Hradubická“) je zpracována dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a na její další úsek po křižovatku se silnicí III/29810 v k.ú. Třebeš (ul. Zborovská respektive „Třebešský obchvat“) je zpracována studie.

Trasa Severní tangenty, respektive koridor pro umístění Severní tangenty zahrnující obě varianty trasy, byl vymezen v rámci prověření trasování přeložky silnice I/11 v úseku HK – Blešno - Nepasice v souvislosti s plánovaným rozvojem letiště HK. Na jeho podkladě probíhá v současné době pořízení změny Územního plánu města Hradec Králové (dále jen „Úpm HK“) č. 164-2, která zahrnuje: územní změnu vymezení Severní tangenty oproti platnému Úpm HK, změnu období její realizace (převedení z výhledového období Úpm HK do období návrhového) a její vymezení ve formě koridoru zahrnujícího prověřované varianty (viz poskytnutý podklad).

 

DOTAZ 11.

Může účastník soutěže v dikci bodu 4.1.f soutěžních podmínek odevzdat patřičné dokumenty týkající se usazení či hostování zahraničních architektů až v období mezi ukončením soutěže a zadáním veřejné zakázky? Respektive jestli je tato registrace pro úspěšnou účast v soutěži nutná.

ODPOVĚĎ:

V souladu s bodem 4.1. f) bodu soutěžních podmínek pro účastníky z EU požadavek na doložení, že mohou v ČR vykonávat projektovou činnost dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tedy musí jít o architekty event. inženýry registrované jako usazené či hostující (§ 30a zákona č. 360/1992 Sb.) bude požadován v případě zadání veřejné zakázky. Tedy pro účast v soutěži není registrace nutná, avšak v případě, že se soutěžícím bude zahájeno řízení bez uveřejnění o přidělení zakázky, bude splnění této podmínky vyžadováno.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty