Novely právních předpisů souvisejících s podnikáním

Ilustrační obrázek Živnostenský zákon je právní normou, která byla během své účinnosti velmi často novelizována. Z tohoto důvodu byla připravena stránka, kde jsou průběžně zveřejňovány nové právní předpisy a změny související se živnostenským podnikáním. Jednotlivé odkazy na normy zároveň obsahují komentář o nejdůležitějších změnách. Starší právní předpisy jsou k dispozici v horní navigaci řazené podle příslušných let, kdy byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR. Další zprávy a materiály jsou zařazeny pod rok, kdy byly uveřejněny na našem webu. 

pdf.png 289/2017 Sb. - zákon, kterým se mění živnostenský zákon a zákon o správních poplatcích

 • účinnost od 30.9.2017,
 • osoba v insolvenčním řízení, které soud omezil nakládání s majetkovou podstatou, může činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušení oprávnění, jen se souhlasem insolvenčního správce, přičemž se tento souhlas vyžaduje i pro oznámení o přerušení nebo pokračování provozování živnosti,  
 • možnost zápisu adresy pro doručování všemi živnostenskými úřady,
 • u nově založené právnické osoby se v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) neuvádí členové statutárního orgánu, ty se zapisují do živnostenského rejstříku až po zápisu do veřejného rejstříku,
 • prostřednictvím CRM nelze podat přihlášku k DPH, nutno se přihlásit přímo u finanční správy,
 • prohlášení odpovědného zástupce lze zaslat z datové schránky této osoby nebo připojit zaručený el. podpis,
 • je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 2,3 ŽZ(sankce), nelze rozhodovat o zrušení téhož oprávnění na žádost podnikatele dříve, než sankční řízení skončí,
 • ve veřejné části živnostenského rejstříku budou uváděny podmínky provozování koncese,
 • zrušuje se vázaná živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat", tuto činnost lze nově provozovat na základě živnosti volné, 
 • živnostenské úřady vydávají hromadné sestavy podnikatelů dle své územní působnosti (jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, předmět podnikání a umístění provozovny). Správní poplatek je 5 Kč / údaj o jednom podnikateli. Jiné údaje (kontaktní údaje, adresa bydliště podnikatele,...) se neposkytují.

pdf.png 261/2017 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • účinnost od 16.11.2017,
 • živností není činnost výkonných letců.

pdf.png 204/2017 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 3.1.2018,
 • živností není činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

pdf.png 193/2017 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 • účinnost od 1.9.2017,
 • nová právní úprava uvádí do souladu právní úpravu pohřebnictví s úpravou občanského zákoníku,
 • upravuje kvalifikační požadavky pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví,
 • dříve vydaná živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provádění balzamace a konzervace zůstávají zachována,
 • provozovatelé pohřební služby, krematorií a podnikatelé provádějící balzamace a konzervace musí do 1.9.2018 vydat řád dle nové právní úpravy a v uvedeném termínu jej zaslat ke schválení krajské hygienické stanici.

pdf.png 183/2017 Sb. - zákon, kterým se mění živnostenský zákon v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

 • účinnost od 1.7.2017.

pdf.png 178/2017 Sb. - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

 • účinnost od 1.8.2017,
 • došlo k upřesnění obsahových náplní některých živností,
 • zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek lze provádět v rámci živnosti vázané "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence",
 • provozování paintballových a laserových střelnic lze uskutečňovat v rámci oboru živnosti volné č. 73 "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí".

pdf.png 65/2017 Sb. - zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • účinnost od 31.5.2017,
 • upravuje kontrolní činnosti živnostenských úřadů při značení lihu a nakládání s lihem a dodržování povinností při značení tabákových výrobků.

pdf.png 64/2017 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • účinnost od 1.7.2017,
 • živnost nemůže mimo jiné případy provozovat též fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty