Novely právních předpisů souvisejících s podnikáním

Ilustrační obrázek Živnostenský zákon je právní normou, která byla během své účinnosti velmi často novelizována. Z tohoto důvodu byla připravena stránka, kde jsou průběžně zveřejňovány nové právní předpisy a změny související se živnostenským podnikáním. Jednotlivé odkazy na normy zároveň obsahují komentář o nejdůležitějších změnách. Starší právní předpisy jsou k dispozici v horní navigaci řazené podle příslušných let, kdy byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR. Další zprávy a materiály jsou zařazeny pod rok, kdy byly uveřejněny na našem webu. 

pdf.png 171/2018 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

  • účinnost od 1.12.2018,
  • zavádí se nová vázaná živnost „Činnost samostatných pojistných likvidátorů“,
  • pojistní likvidátoři, kteří podnikali podle jiného právního předpisu, mají povinnost ohlásit živnost do 3 měsíců od účinnosti novely zákona, tedy v období od 1.12.2018 do 1.3.2019 jejich ohlášení živnosti nepodléhá správnímu poplatku.

pdf.png 111/2018 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • účinnost od 1.7.2018,
  • v zákoně jsou specifikovány typy služeb cestovního ruchu (§ 1a), co se rozumí zájezdem a jaká činnost není zájezdem (§ 1b), nově se zavádí spojené cestovní služby (§ 1c), další podmínky pro udělení koncese k provozování cestovní kanceláře (§ 5), informace o povinném ročním příspěvku do garančního fondu (§ 10g), více informací v zákoně č. 111/2018 Sb: částka 56,
  • aktuální název koncese je "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb",
  • Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře", je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1.8.2018) oprávněn provozovat koncesovanou živnost  pouze v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů". Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad automaticky do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců. Tedy pokud nehodlá podnikatel poskytovat spojené cestovní služby, pouze pořádat zájezdy, nemusí žádat o změnu rozsahu koncese.
  • Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" nebo volnou živnost "Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" (v rámci které provozoval cestovní agenturu), a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 1.8.2018) požádá o koncesi "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" nebo o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb", je oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků. Tedy v tomto případě musí podnikatel v určené lhůtě učinit podání vůči živnostenskému úřadu a požádat o koncesi (o změnu udělení koncese).
  • Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu pro rok 2018 jsou plánované tržby cestovní kanceláře pro druhé pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Výše tohoto příspěvku činí 0,1 % ze základu a tento příspěvek je splatný do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 1.9.2018). Obdobně to platí pro základ a výši ročního příspěvku nově vzniklé cestovní kanceláře do garančního fondu.
  • Další informace o novele zákona o cestovním ruchu lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Novela-2018 .

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty