NÁVRH Územního plánu Hradce Králové


Kliknutím na odkaz níže budete přesměrováni do mapového projektu, který umožňuje interaktivní prohlídku grafické části návrhu ÚPHK s možností vyhledávání pozemků:

N Á V R H   Ú P H K - interaktivní mapa v novém okně


TABULKA VÝKRESŮ A TEXTOVÝCH ČÁSTÍ

Kliknutím na odkazy lze jednotlivé dokumenty ve formátu PDF uložit do počítače.

N Á V R H   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

TEXTOVÁ ČÁST
Textová část
 
GRAFICKÁ ČÁST
A.1 Výkres základního členění území   A.1 Výkres základního členění území - mapové listy
A.2.1. Hlavní výkres   A.2.1. Hlavní výkres - mapové listy
A.2.2. Urbanistická koncepce   A.2.2. Urbanistická koncepce - mapové listy
A.2.3. Koncepce uspořádání krajiny   A.2.3. Koncepce uspořádání krajiny - mapové listy
A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury   A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury - mapové listy
A.2.5. Koncepce technické infrastruktury   A.2.5. Koncepce technické infrastruktury - mapové listy
A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření   A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - mapové listy
 

O D Ů V O D N Ě N Í   N Á V R H U   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Textová část odůvodnění
 
   Příloha č. 1 textové části odůvodnění: Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu v rozvojových plochách s rozdílným způsobem využití a vyhodnocení odhadovaných záborů zemědělského půdního fondu v rámci koridorů pro dopravní infrastrukturu
   
   Příloha č. 2 textové části odůvodnění: Schéma cyklistické dopravy
   
   Příloha č. 3 textové části odůvodnění: Schéma civilní ochrany
   
   Příloha č. 4 textové části odůvodnění: Vyhodnocení potenciálu území pro distribuci zastavitelných ploch a ploch přestavby    
   Příloha č. 5 textové části odůvodnění: Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚPHK
   
   Příloha č. 6 textové části odůvodnění: Schéma etapizace
   
 
GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
B.1 Výkres širších vztahů    
B.2 Koordinační výkres   B.2 Koordinační výkres - mapové listy
B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - mapové listy
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - ÚPHK návrh
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí - ÚPHK návrh
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 - ÚPHK návrh
 

 

 

ZPĚT na hlavní stránku informací o novém ÚPHK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty