Národnostní menšiny a etnika

Koordinátor etnické a národnostní problematiky

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Ing. Milan Jirka
koordinátor etnické a národnostní problematiky

přízemí levé budovy, kancelář č. 28
tel. +420 495 707 327
e-mail: Milan.Jirka@mmhk_cz

Zajišťuje koncepční, koordinační, organizační a kontrolní činnosti v oblastech systému samosprávy a přenesené působnosti obcí se zaměřením na problematiku integrace národnostních menšin a etnik včetně sociálně právního poradenství, terénní práce a depistáže.

Koordinuje činnost a pracovní náplň "terénních pracovníků", jejichž náplní práce je mimo jiné doprovod klientů na jednání ohledně pronájmu bytu, pomoc při vytváření splátkového kalendáře, vedení klienta při konkrétních jednáních s jinými institucemi tak, aby zde došlo k postupnému osamostatnění klienta, pomoc při překonávání komunikační bariéry.

Spolupracuje s regionálními orgány či institucemi a na vyžádání se ujímá role komunikátora mezi konkrétním žadatelem a institucí.

Řešené problematiky

• bytová otázka – úzce spolupracuje s Odborem správy majetku města na Magistrátu města HK, se subjekty působící v sociální a sociálně zdravotní oblasti (viz. sociální služby), předává aktuální informace o výběrových řízeních, pomáhá při výběru bytové jednotky, asistence při sepsání a vyplnění daných formulářů, pomoc při řešení neplacení nájemného a dluhu na nájemném, spolupráce s VČE, plynárnami…atd.,

• nezaměstnanost – spolupracuje s Úřadem práce v HK, pomáhá při výběru zaměstnání, brigád a rekvalifikačních kurzů,

• integrace cizinců - podává poradenství a pomoc cizincům integrovat se do naší společnosti, (žádosti o azyl, prodloužení pobytu v ČR, vyřizování občanství…),

• prevence kriminality – ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality se podílí na tvorbě koncepce a koordinaci protidrogové a národnostní problematiky (monitoring, harm reduction patologických jevů (gamblerství, požívání návykových a omamných látek…) narůstajících hlavně u adolescentů a pubescentů,metodika „streetworku“ (záškoláctví, gangy, lichvářství, prostituce…),

• spolupráce se školskými úřady a policií ČR - podílí se na prevenci záškoláctví, podpoře žáků zvláštních škol při možnosti přestoupit na základní školu, zajišťování docházky do „nultého ročníku“ při Speciálním pedagogickém centru v HK, poradenství a asistence při výběru a zápisu dětí do prvních ročníků,

• pomoc a poradenství při vyplácení sociálních a jiných dávek - pomáhá řešit situace, kdy rodině nejsou vypláceny zákonné dávky,

• diskriminace a porušování lidských práv - zajišťuje vyjednávání, mediace, základní poradenství, navedení na odbornou pomoc, podpora klienta.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty