Nařízení města Hradec Králové č. 7/2013

o tržním řádu (tržní řád)

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 19. 11. 2013 a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení (dále jen „tržní řád“):

Článek 1

Účel tržního řádu

Tržní řád stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem podle zvláštního zákona1), na místech pro prodej a poskytování služeb zejména na tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích na území města Hradec Králové, bez ohledu na to, zda jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví města nebo jiné osoby.

Článek 2

Předmět úpravy

Tržní řád a přílohy tržního řádu vymezují zejména:

a)      druhy prodejních činností, které jsou zakázány,

b)      místa pro prodej a poskytování služeb (dále jen prodejní místa) a jejich rozdělení,

c)      stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

d)      dobu prodeje zboží na tržišti,

e)      pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržišti,

f)       pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

Článek 3

Základní pojmy

 

1. Místa pro prodej a poskytování služeb:

         a)  Tržnice je objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona1) určený nebo  zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami.

         b)  Tržiště je místo, kde dochází k prodeji zboží a poskytování služeb každý den nebo ve stanovené dny v týdnu.

         c)  Trhem se rozumí: soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci najednou, zejména o svátcích, při různých slavnostech nebo obdobných akcích.

        d)  Tržním místem se rozumí: jednotlivé konkrétní prodejní místo určené k prodeji nebo poskytování služeb nacházející se mimo místa pro prodej a poskytování služeb uvedená pod písm. a), b), c).

2. Prodejcem může být:

    a)      fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání,

    b)      občané podnikající podle zvláštních předpisů, kteří se prokážou platným oprávněním,

    c)      občané nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné produkce, nebo drobné produkty z vlastní zemědělské výroby na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.

3. Provozovatelem tržnice, tržiště, trhu, tržního místa může být (dále jen provozovatel):

    a)    fyzická osoba - podnikatel, která zajišťuje provoz na tržnici, tržišti, trhu, tržním místě na základě příslušného živnostenského oprávnění,

    b)  fyzická osoba – podnikající nebo nepodnikající, která na vlastním pozemku provozuje tržnici, tržiště, trh tržní místo a má určenou osobu jako správce, který se o provoz stará nebo je správcem sama,

    c)  právnická osoba, která je odpovědná za řádný provoz tržnice, tržiště, trhu, tržního místa a získala příslušná oprávnění tržnici, tržiště, trh, tržního místa zřídit a provozovat a má určenou osobu jako správce,

    d)  právnická osoba - podnikatel, která zajišťuje provoz na tržnici, tržišti, trhu, tržním místě na základě příslušného živnostenského oprávnění a má určenou fyzickou osobu jako správce,

    e)  právnická osoba - podnikající nebo nepodnikající, která na vlastním pozemku provozuje tržnici, tržiště, trh, tržní místo a má určenou fyzickou osobu jako správce, který se o provoz stará.

4. Správce je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem dbá na řádný provoz tržnice, tržiště, trhu, tržního místa a zejména kontroluje provoz a splnění podmínek daných tržním řádem.

5. Odpovědná osoba je fyzická osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem je přímo odpovědná za řádný provoz tržnice, tržiště, trhu, tržního místa, dbá na řádný výběr poplatku, přidělení místa, čistotu a pořádek.

6. Stánkem se rozumí movitá věc (konstrukce, stolek či jiné zařízení) užívaná pro prodej.

7. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru2).

8. Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím/kolaudačním souhlasem, na němž je umístěno prodejní zařízení, na kterém se vystavuje nebo ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně. Zřizuje se v návaznosti na provozovnu a musí mít stejného provozovatele.

9. Prodejní místo je konkrétní místo na tržnici, tržišti či trhu, které přidělí prodejci osoba odpovědná za provoz tržnice, tržiště, trhu, tržního místa nebo odpovědná osoba, do jejíž kompetence spadá vydání povolení k prodejnímu místu.

10. Letní období je období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

11. Zimní období je období od 1. října do 31. března kalendářního roku.

Článek 4

Rozdělení, umístění a vymezení tržnic, tržišť, trhů, tržních míst

 

Umístění tržnic, tržišť, trhů a tržních míst je povoleno na místech uvedených v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto tržního řádu.

Článek 5

Kapacita a přiměřená vybavenost tržnic, tržišť a trhů tržních míst

 

 1. Vybavení na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech musí být přímo úměrné jejich velikosti. Musí splňovat základní podmínky uvedené v příloze č. 2 tržního řádu.
 2. Prodávající může zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem, nesmí blokovat jiné prodejní místo, a to ani částečně.
 3. V případech hodných zvláštního zřetele (např. počasí, hygienická situace, bezpečnost osob, ochrana zdraví, apod. a pouze v uvedených případech) rozhoduje o kapacitě na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech provozovatel s ohledem na dané místní podmínky tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje, bezpečný pohyb osob, zachování zdravotně nezávadného prodeje produktů a zejména zabezpečena ochrana zdraví osob.

Článek 6

Doba prodeje

 

 1. Maximální prodejní doba je stanovena od 5.00 hod. do 19.00 hod., pokud není v přílohách tohoto tržního řádu uvedeno jinak.
 2. Provozovatel může na přiměřenou dobu rozhodnout o omezení prodejní doby nebo o uzavření tržnice, tržiště, trhu, tržního místa. O této skutečnosti je povinen přiměřeným způsobem informovat veřejnost (např. zveřejněním takové informace u vstupu na tržnici, tržiště, trh či u tržního místa) a Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.

Článek 7

Povinnosti provozovatelů  tržnic, tržišť, trhů a tržních míst

 

 1. Prodej na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech je možný pouze na základě předchozího splnění podmínek daných tržním řádem.
 2. Provozovatel je povinen dbát na dodržování obecně závazných předpisů, včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hradec Králové.
 3. Provozovatel podle kapacity tržnic, tržišť, trhů poskytuje prodejcům jednotlivá prodejní místa na základě jejich žádosti.
 4. Provozovatel řídí, organizuje a kontroluje provoz tržnic, tržišť, trhů a tržních míst a zodpovídá za jeho správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu trhu, tržnic, tržišť, trhů.
 5. Provozovatel trhů určí svého správce a popřípadě osobu odpovědnou za provoz.
 6. Provozovatel je povinen zveřejnit na viditelném místě informace o prodávaném sortimentu zboží, druhu poskytované služby, provozní době a odpovědné osobě.
 7. Provozovatel zajistí, aby byl prodáván pouze určený sortiment zboží a poskytovány povolené služby uvedené v přílohách tohoto tržního řádu.
 8. Provozovatel může vybírat finanční částku za pronájem stánku nebo užívání služeb tržiště (tím není případně dotčena povinnost hradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství) a vede evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich.
 9. Provozovatel je povinen hlásit osobně nebo prostřednictvím svého správce porušení tohoto tržního řádu při prodeji zboží nebo poskytování služeb prodejci pracovníkům Živnostenského úřadu Magistrátu města Hradec Králové, městské policii nebo příslušným orgánům státní správy, a to neprodleně po zjištění takového porušení.
 10. Bude-li tržní místo umístěno na neveřejném prostranství, je provozovatel (zřizovatel) povinen zajistit, aby při provozování tržního místa nedocházelo k omezení obvyklého užívání sousedícího veřejného prostranství.
 11. Dbát na udržování čistoty a pořádku a bezpečnosti na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech3).

Článek 8

Poplatky

 

 1. Za užívání prodejních míst vymezených v Čl. 3 odst. 1 písm. d) platí prodejce místní poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznými právními předpisy 4).
 2. Za užívání tržnic, tržišť, trhů a tržních míst na pozemcích, které nejsou veřejnými prostranstvími, platí smluvní ceny mezi provozovatelem a prodejcem.

Článek 9

Kontrola tržního prodeje

 

 1. Kontrolu nad dodržováním tohoto tržního řádu provádí Magistrát města Hradec Králové prostřednictvím pověřených zaměstnanců a Městská policie Hradec Králové.
 2. Tím není dotčeno provádění kontroly na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech orgány dohledu podle zvláštních zákonů. Dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů při prodeji zboží a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy. Práva při ukládání sankcí těmito orgány nejsou tímto tržním řádem dotčena.

Článek 10

Sankce

Za porušení povinností stanovených tímto tržním řádem může být uložena sankce podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 11

Zakázané druhy prodeje

Na území města Hradec Králové je zakázán podomní prodej5).

Článek 12

Výjimka z tržního řádu

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tržní řád nevztahuje:

 1. na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách, na zásilkový prodej, na prodej v pojízdné prodejně, 
 2. dále na zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, na nabídku a prodej na předsunutých prodejních místech (ovoce, zeleniny, květin, atp.).
 3. Tržní řád se dále nevztahuje na prodej při kulturních akcích, jako jsou koncerty, divadelní představení, módní a jiné tematické přehlídky, sportovních akcích, promítání v letních kinech a vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, realizovaný v místě, kde se akce koná.
 4. Tržní řád se dále nevztahuje na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí, chvojí a ostatních vánočních dekorací v době od 1. do 24.  prosince běžného roku.
 5. Tržní řád se dále nevztahuje na velikonoční prodej kraslic, pomlázek a ostatních velikonočních dekorací v  období 20 dnů před Velikonočním pondělím.
 6. Zákaz podomního prodeje se netýká prodeje, který je realizován podle zvláštního právního předpisu6).
 7. Tržní řád se dále nevztahuje na akce zařazené Radou města do cyklu Calendárium  Regina.
 8. Tržní řád se dále nevztahuje na akce k významným výročím a svátkům a k propagaci a podpoře výrobků a služeb místního nebo regionálního charakteru.

Článek 13

Společná a závěrečná ustanovení

 

1. Dnem účinnosti tohoto tržního řádu se zrušuje Nařízení č. 1/2002, o tržním řádu, ve znění nařízení města Hradec Králové č. 2/2003, nařízení města Hradec Králové č. 8/2004, nařízení města Hradec Králové č. 12/2006 , nařízení města Hradec Králové č. 3/2007, nařízení města Hradec Králové č. 7/2008, nařízení města Hradec Králové č. 5/2009, nařízení města Hradec Králové č. 7/2010 a nařízení města Hradec Králové č. 1/2012.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

MUDr. Zdeněk Fink                                                                                  Ing. Martin Soukup  

primátor města                                                                               náměstek primátora

1)          Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)          Ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3)          Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2012, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Hradec Králové.

4)          Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 města Hradec Králové, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

5)          Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6)          Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 1

Vymezení tržnic a tržišť v územním obvodu města:

Tržnice se správcem:

1)    městská tržnice v ulici S. K. Neumanna u čp. 948 - dvorní část s platností do 31. 12. 2014

Tržiště bez správce:

2)    tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě,

3)    tržiště u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě,

4)    tržiště u nákupního střediska Pod Strání v ulici Milady Horákové na vyhrazeném místě,

5)    tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství na vyhrazeném místě.


Hranice tržních míst jsou vymezeny a jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení.

PŘÍLOHA č. 2

1)    MĚSTSKÁ TRŽNICE v ulici S. K. Neumanna u čp. 948

(pozemek č. 899/1 a 899/2 dvorní část, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda

Kapacita: 30 prodejních míst 2 x 2 m

Doba prodeje: celoroční        

Po – Pá          6.00 – 18.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 17.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Správce:
Technické služby města Hradce Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, který prostřednictvím odpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

Ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření a drobné výrobky z proutí a dřeva.

 

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

2)    TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA HVĚZDA

(pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš, ulice Štefánikova)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m (72 m2)

Doba prodeje: celoroční        

Po – Pá          6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města, Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

Ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

3)    TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA V MALŠOVICÍCH

(pozemek č. 759/102, k.ú. Nový Hradec Králové, ulice Mrštíkova)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 2,7 x 2,7 m (58,3 m2)

Doba prodeje: celoroční        

Po – Pá          6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

Ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

4)    TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA POD STRÁNÍ

(pozemek č. 453/14, k.ú. Třebeš, ulice Milady Horákové)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 2,5  x  3 m ( 30 m2)

Doba prodeje: celoroční        

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

Ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření a drobné výrobky z proutí a dřeva,


Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

5)    TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA JIŘINA

(pozemek č. 1109/1, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 3 x 3 m (36 m2)

Doba prodeje: celoroční        

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

Ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření a drobné výrobky z proutí a dřeva,


Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

Příloha č. 3

Městská tržnice v ulici S. K. Neumanna u čp. 948

plánek

Tržiště u nákupního střediska Hvězda

plánek

Tržiště u nákupního střediska v Malšovicích

plánek

Tržiště u nákupního střediska Pod Strání v ulici Milady Horákové

plánek

Tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství

plánek

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty