Nařízení města Hradec Králové č. 6/2012

o provádění zimní údržby na místních a účelových komunikacích

Rada města Hradec Králové na základě ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon) a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila svým usnesením č. RM/2012/1262 ze dne 16.10.2012 toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 5 a 6 zákona a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhlášky), stanoví:

a)    rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdností chodníků a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Hradec Králové.

b)    místní komunikace, chodníky a účelové komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Článek 2

Vymezení úseků

1. Místní komunikace I.- III. tř. se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují na:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. – III. pořadí;

b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 tohoto nařízení

2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst. 3, písmeno d/ zákona - dále jen chodníky) se rozdělují:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. - III. pořadí;

b) neudržované úseky chodníků z důvodu malého dopravního významu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 2 tohoto nařízení

3. Zimní údržba se dále neprovádí na účelových komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení a dále na těchto účelových komunikacích: přístupové chodníky k jednotlivým nemovitostem, přístupy k mlhovištím, dětským hřištím, parkovištím, garážím a jiným technickým objektům (klepadla, přístřešky na popelnice apod.).

Článek 3

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

2. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

3. Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích:

a) I. pořadí - pluhováním a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m2,

b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazené v I. pořadí, náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může pouze občasně zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD atd.),

c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.

4. Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:

A) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

B) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,

C) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

5. Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících:

a) Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou vozidla provádějícího údržbu daného úseku, nejméně však 1,0 m, u ručně vedené techniky 0,6 m. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři. Přechody pro chodce jsou označeny vodorovným dopravním značením V7.

b) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

c) Pro zásah spočívající v odstraňování závad ve schůdnosti a pro zmírňování následků povětrnostních vlivů na chodnících jsou stanoveny následující lhůty:

a)        I. pořadí důležitosti nejpozději do 24 hodin,

b)        II. pořadí důležitosti po I. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin,

c)        III. pořadí důležitosti   po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejdříve ale po 48 hodinách

 

Lhůta se počítá od ukončení sněžení či jiného klimatického jevu, který má za následek vznik závad ve schůdnosti.

d) Nově spadlý sníh do výšky 2 cm nemusí být odstraněn ve lhůtách uvedených v odst. 5, písm. c) v případě, že povrch komunikace nevykazuje závady ve schůdnosti z předchozího období. Části udržovaných úseků zařazených do Plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové, které není možné v danou chvíli ošetřit z důvodu překážek na komunikaci (zaparkovaná vozidla, lešení aj.), nebudou udržovány po celou dobu trvání překážky nebo do dalšího výkonu údržby úseku.

Článek 4

Všeobecné podmínky

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací" schvalovaný Radou města Hradec Králové, do kterého je možné nahlédnout na webových stránkách Technických služeb Hradec Králové.

2. Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

3. Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nejsou v zimním období udržovány, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků, a účelových komunikací, které nejsou v zimním období udržovány, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

1. Zrušuje se nařízení města Hradec Králové č. 4/2009, o provádění zimní údržby na místních komunikacích.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

PŘÍLOHA č. 1

Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

PŘÍLOHA č. 2

Seznam místních komunikací IV. třídy – chodníků a účelových komunikací, které nebudou v zimním období udržovány

V Hradci Králové dne……………………..

........................................................                              .........................................................

              MUDr. Zdeněk Fink                                                      Ing. Martin Soukup

                 primátor města                                                          náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty