Nařízení města Hradec Králové č. 1/2014

o provádění zimní údržby

Rada města  Hradec Králové na základě ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen  zákon) a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila svým usnesením č. RM/2014/205 ze dne 11.3.2014 toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy

 

Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 5 a 6 zákona a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích (dále jen vyhlášky), stanoví:

a) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a  průjezdních úseků silnic (resp. přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen „přechody pro chodce“) na území  města Hradec Králové,

b) místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Článek 2

Vymezení úseků

 1. Místní komunikace I.- III. tř. se  pro účely zajištění sjízdnosti a schůdnosti
rozdělují na:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. - III. pořadí důležitosti;

b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 1  tohoto nařízení

2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické, resp. komunikace nepřístupné provozu
silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz (§ 6 odst. 3 písmeno d/ zákona) se rozdělují:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. - III. pořadí důležitosti;

I. pořadí důležitosti - místní komunikace vyjmenované v nedílné příloze č. 3 tohoto nařízení, a to pouze v úsecích, jak jsou vyznačeny v nedílné příloze č. 4 tohoto nařízení.

II. pořadí důležitosti - všechny ostatní místní komunikace IV. tř. neuvedené  v předchozí odrážce, pokud zároveň nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. b/ tohoto nařízení (vč. přílohy č. 2 tohoto nařízení).

III. pořadí důležitosti - přechody pro chodce označené vodorovným dopravním značením V7 a zastávky MHD.

b) neudržované úseky místních komunikací z důvodu malého dopravního významu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 2  tohoto nařízení.

3. Přechody  pro chodce na místních komunikacích I. - III. třídy dle čl. 2 odst. 1 písm. a/
tohoto nařízení a přechody pro chodce na průjezdních úsecích silnic - jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti.

4. Zimní údržba se dále neprovádí na účelových komunikacích - chodnících, uvedených
příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 3

Rozsah,  způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti místních
komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků
 

  1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající
    povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků.
  2. Odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích, průjezdních úsecích silnic a na chodnících, způsobených povětrnostními podmínkami se provádí takto: 

a) rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou vozidla provádějícího údržbu daného úseku, nejméně však 1,0 m, u ručně vedené techniky 0,6 m. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce (v místech přechodů pro chodce je sníh odstraněn po celé šíři přechodu), přechody pro chodce jsou označeny vodorovným dopravním značením V7,

b) odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm,

c) pro zásah spočívající v odstraňování závad ve schůdnosti a pro zmírňování následků povětrnostních vlivů na chodnících jsou stanoveny následující lhůty:

  1. I. pořadí důležitosti nejpozději do 24 hodin,
  2. II. pořadí důležitosti po I. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin,
  3. III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejdříve ale po 48 hodinách.

Lhůta dle písm. a/ - b/ se počítá od ukončení sněžení či jiného klimatického jevu, který má za následek vznik závad ve schůdnosti.

d) nově spadlý sníh do výšky 2 cm nemusí být odstraněn ve lhůtách uvedených v odst. 2, písm. c) v případě, že povrch komunikace nevykazuje závady ve schůdnosti z předchozího období. Úseky komunikací (na nichž je prováděna zimní údržba v souladu s tímto nařízením), které není možné v danou chvíli ošetřit (tzn. odstranit závady ve schůdnosti) z důvodu překážek na komunikaci (zaparkovaná vozidla, lešení aj.), nebudou udržovány po celou dobu trvání překážky nebo do dalšího výkonu údržby úseku.

Článek 4

Všeobecné  podmínky

1. Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

2. Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nejsou v zimním období udržovány, je uveden v příloze č. 1  tohoto nařízení. Seznam místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací - chodníků, které nejsou v zimním období udržovány, je uveden v příloze č. 2
tohoto nařízení.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

 1. Ruší se  nařízení města Hradec Králové č. 6/2012,  o provádění zimní údržby na místních a účelových komunikacích.

2. Toto  nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Hradci Králové dne 19.3.2014

MUDr. Zdeněk Fink , primátor města                                                             

Ing. Martin Soukup, primátor města                                                                

PŘÍLOHA č. 1 

Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

PŘÍLOHA č. 2 

Seznam místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací - chodníků, které nebudou v zimním období udržovány

PŘÍLOHA č. 3
Seznam chodníků zařazených do I. pořadí -  nejvíce frekventované chodníky

PŘÍLOHA č. 4

Grafické vyobrazení udržovaných úseků chodníků zařazených do I. pořadí

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty