Nařízení č. 9/2006 města Hradec Králové

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 2. 5. 2006 usnesla vydat podle ustanovení § 25 odst. 1, 2 a § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Předmět a působnost

(1) Město Hradec Králové vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst.2 lesního zákona).

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

p. č. katastrální území: správní obec:
1 Černožice nad Labem Černožice nad Labem
2 Habřina Habřina
3 Holohlavy Holohlavy
4 Horní Černůtky Sovětice
5 Jeřičky Hořiněves
6 Klenice Stračov
7 Lužany nad Trotinou Lužany nad Trotinou
8 Mžany Mžany
9 Račice nad Trotinou Račice nad Trotinou
10 Stračov Stračov
11 Strahovská Lhota Mžany
12 Žíželeves Žíželeves
13 Mokrovousy Mokrovousy
14 Dub u Mžan Mžany(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2
Práva vlastníků

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí písemně (popřípadě ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

Článek 3
Termín připomínek a převzetí osnov

(1) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.7.2006

(2) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

(3) Magistrát města Hradec Králové oznámí veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa. Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na úředních deskách obecních úřadů v zařizovacím obvodu.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení a platí do dne 31. 12. 2008.

V Hradci Králové dne 2. 5. 2006


Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty