Nařízení č. 9/2005 města Hradec Králové

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové usnesením č. 1456/2005 ze dne 6. 12. 2005 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. (DPmHK,a.s.).

Článek 2

Městská hromadná doprava v Hradci Králové sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo tvoří dopravně připojené obce Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice a Stěžery. Na základě toho je tarif MHD v Hradci Králové tvořen maximálními cenami jednopásmového nebo dvoupásmového jednotlivého a časového jízdného. Ceny jsou uvedeny včetně 5 % sazby DPH.

Článek 3
Jízdenky jednopásmové jednotlivé

Platí pro jízdu v I. nebo II. tarifním pásmu.

Jednotlivé jízdenky
Papírové
Základní jízdné

12,-

Zlevněné jízdné

7,-

Elektronické - úhrada z el. peněženky Městské karty
Základní jízdné 10,-
Jízdné na 2 zastávky 5,-
Základní jízdné pro druhou jízdu (1) 5,-
Příplatek k jednopásmovým časovým jízdenkám pro jízdu ve II. tarifním pásmu 5,-
Zlevněné jízdné 6,-
Zlevněné jízdné pro druhou jízdu (1) 4,-


Článek 4
Jízdenky jednopásmové časové

Platí pro jízdu v I. tarifním pásmu. Pro jízdu ve II. tarifním pásmu je nutné k jednopásmovým časovým jízdenkám zakoupit jednotlivou jízdenku - "Příplatek k jednopásmovým časovým jízdenkám pro jízdu ve II. tarifním pásmu“, a to buď úhradou z elektronické peněženky Městské karty nebo v hotovosti u řidiče.

Časové jízdenky
Průběžné s volbou data platnosti
Jednodenní přenosná

50,-

Měsíční přenosná

440,-

7-denní 120,-
14-denní 180,-
Měsíční 320,-
3-měsíční 870,-
7-denní zlevněná 60,-
14-denní zlevněná 90,-
Měsíční zlevněná 160,-
3-měsíční zlevněná

430,-

Kalendářní
Pololetní 1630,-
Roční 3060,-
Pololetní zlevněná 810,-
10ti měs. školní zlevněná 1200,-
Roční zlevněná 1530,-Článek 5
J
ízdenky dvoupásmové jednotlivé

Jízdenky platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Jednotlivé jízdenky
Papírové
Základní jízdné

14,-

Zlevněné jízdné

8,-

Elektronické - úhrada z el. peněženky Městské karty
Základní jízdné 12,-
Jízdné na 2 zastávky 5,-
Základní jízdné pro druhou jízdu (1) 7,-
Zlevněné jízdné 7,-
Zlevněné jízdné pro druhou jízdu (1) 5,-Článek 6
Jízdenky dvoupásmové časové

Jízdenky platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Časové jízdenky
Průběžné s volbou data platnosti
Jednodenní přenosná 70,-
Měsíční přenosná 590,-
7-denní 160,-
14-denní 240,-
Měsíční 430,-
3-měsíční 1160,-
7-denní zlevněná 80,-
14-denní zlevněná 120,-
Měsíční zlevněná 210,-
3-měsíční zlevněná 580,-
Kalendářní
Pololetní 2180,-
Roční 4110,-
Pololetní zlevněná 1090,-
10ti měs. školní zlevněná 1610,-
Roční zlevněná 2050,-
Měsíční senior nad 70 let 50,-
Čtvrtletní senior nad 70 let 100,-
Roční senior nad 70 let 300,-
Roční pro držitele Janského plakety za odběry krve uskutečněné ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové 300,-


Článek 7
Zlevněné jízdenky

Zlevněné jízdné se poskytuje:

  • dětem od 6 do 15 let, 
  • žákům a studentům starším 15 let s výjimkou jednotlivého jízdného včetně druhé jízdy,
  • občanům ve věku nad 65 let.

Článek 8
Jízdné hrazené u řidiče

Jednotlivé jízdenky
Úhrada v hotovosti u řidiče
Jednotlivé jízdné - platí pro jízdu v obou tarifních pásmech 15,-
Jízda na noční lince "0" 20,-
Příplatek k jednopásmovým časovým jízdenkám pro jízdu ve II. tarifním pásmu 7,-
Elektronické - úhrada z el. peněženky Městské karty
Jízda na noční lince "0"  18,-

Článek 9
Ostatní jízdenky

Ostatní jízdenky dvoupásmové
Pro zaměstnance DPmHK, a. s. - roční, platí pro jízdu v obou tarifních pásmech

300,-

Přeprava psů bez schránky
Jednotlivé jízdenky
Jízdenka jednopásmová - papírová 7,-
Jízdenka jednopásmová - elektronická 6,-
Jízdenka dvoupásmová - papírová

8,-

Jízdenka dvoupásmová - elektronická 7,-
Časové jízdenky - platí pro jízdu v obou tarifních pásmech
Přepravné pro psa 1 - měsíční 100,-
Přepravné pro psa 3 - měsíční 200,-
Přepravné pro psa 6 - měsíční 350,-

Článek 10
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují :

  • děti do šesti let 2)
  • představitelé státní moci a některých státních orgánu a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis 2) 3)
  • držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a psa 1) 3)
  • držitelé průkazu „PTP“, „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu
  • zavazadla včetně dětského kočárku viz. „Tarifní a přepravní podmínky v městské hromadné dopravě v Hradci Králové.“

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Nařízení města Hradec Králové č. 3/2003 vydané usnesením Rady města Hradec Králové dne 9. 12. 2003, o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích a Nařízení Statutárního města Hradec Králové č. 13/2004 vydané usnesením rady města Hradec Králové dne 27. července 2004, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 3/2003 Statutárního města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, se zrušují ke dni 31. prosince 2005.

Článek 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006

Hradec Králové 13. 12. 2005


Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Pavla Finfrlová
náměstek primátora


1) Jízdné je určeno pro držitele Městské karty při přestupu v určeném časovém intervalu do druhého vozidla MHD na jiné lince. Interval začíná běžet od nákupu jednotlivé jízdenky při nástupu do prvního vozidla MHD do nákupu jednotlivé jízdenky při nástupu do druhého vozidla MHD.

Délka intervalu pro přestup období od - do
35 minut Pracovní dny 04:00 - 19:00 hod.
50 minut Pracovní dny 19:00 - 04:00 hod.
50 minut Sobota, neděle, svátky

bez omezení


2)Výměr MF č.01/2005 ze dne 1.prosince 2004, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami
3)Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
4)Vyhláška 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty