Nařízení č. 8/2004 Statutárního města Hradec Králové

kterým se mění Nařízení č. 1/2002 Statutárního města Hradec Králové o tržním řádu

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 8. 6. 2004 v souladu s ustanovením § 11 a § 102 čl. 2, písm. d), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě ust. § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

A. Článek 14 - Společná a závěrečná ustanovení Nařízení č. 1/2002

se doplňuje novým bodem 2), který zní:

Vymezení tržnic a tržišť, rozdělení míst pro prodej na pozemcích ve vlastnictví města i na pozemcích v soukromém vlastnictví, jakož i další upřesnění podmínek, které jsou nebo mohou být přílohou tohoto nařízení, je zplnomocněna rada města provést svým usnesením.

Dosavadní bod 2) se označuje jako bod 3) a dosavadní bod 3) se označuje jako bod 4).

B. V textu přílohy č. 1 - Vymezení tržnic a tržišť

se vypouští bod:

1) městská tržnice Gayerova kasárna.

Dosavadní body 2) až 6) se označují jako body 1) až 5).

C. V textu přílohy č. 2 - A) Rozdělení míst pro prodej na pozemcích ve vlastnictví města

se vypouští bod :

1) Městská tržnice Gayerova kasárna (pozemek č. 291/1, k.ú. Hradec Králové ulice - tř. ČSA čp. 216)

Dosavadní body 2) až 6) se označují jako body 1) až 5).

D. V Gragické příloze se vypouští:

Náčrt č. 1 – Městská tržnice Gayerova kasárna.

Dosavadní náčrty 2) až 6) se označují jako 1) až 5).


V Hradci Králové 9. 6. 2004


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty