Nařízení č. 7/2010 města Hradec Králové

kterým se mění nařízení města Hradec Králové č. 1/2002, o tržním řádu, ve znění nařízení města Hradec Králové č. 2/2003, nařízení města Hradec Králové č. 8/2004, nařízení města Hradec Králové č. 12/2006 , nařízení města Hradec Králové č. 3/2007 a nařízení č. 7/2008 a nařízení č. 5/2009

Rada města Hradec Králové schválila svým usnesením č. RM/2011/91 ze dne 18. 1. 2011 na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení.

Článek 1

Nařízení města Hradec Králové č. 1/2002, o tržním řádu, ve znění nařízení města Hradec Králové č. 2/2003, nařízení města Hradec Králové č. 8/2004 a nařízení města Hradec Králové č. 12/2006 a nařízení města Hradec Králové č. 3/2007 a nařízení č. 7/2008 a nařízení č. 5/2009 se mění a doplňuje takto:

1. V položce 1. přílohy č. 2, části  A) „Rozdělení míst pro prodej na pozemcích ve vlastnictví města“ se vypouští text: 

1) městská tržnice u obchodního domu TESCO (pozemek č. 2102/1 k.ú. Pražské Předměstí – náměstí 28. října) s časovým omezením do 31. 12. 2010

a nahrazuje se textem: 

1) městská tržnice u obchodního domu TESCO (pozemek č. 2102/1 k.ú. Pražské Předměstí – náměstí 28. října) s časovým omezením do 31. 12. 2011

Ostatní ustanovení položky 1) zůstávají nezměněna.

2. V příloze č. 2, části B) „Rozdělení míst pro prodej na pozemcích v soukromém vlastnictví“ se vypouští text:

tržnice v ulici S. K. Neumanna čp. 948 – dvorní část s časovým omezením do 31. 12. 2010

 a nahrazuje se textem:

tržnice v ulici S. K. Neumanna čp. 948 – dvorní část s časovým omezením do 31. 12. 2014 

Ostatní ustanovení položky zůstávají nezměněna.

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. 

MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

Ing. Martin Soukup
náměstek primátora 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty