Nařízení č. 7/2004 Statutárního města Hradec Králové

o cenách pro nucený odtah osobních, dodávkových a malých nákladních vozidel do hmotnosti 2, 5 t pro Statutární město Hradec Králové

Rada města Hradec Králové se dne 18. května usnesla vydat na základě ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, toto nařízení:

Článek 1
Ceny pro nucený odtah se stanoví takto:

Zahájení odtahu

Odtah se považuje za zahájený v okamžiku zahájení úkonů spojených se samotným fyzickým nakládáním odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo.

pol. I. nedokončený odtah 1100,00 Kč

Odtah se považuje za nedokončený, je-li odtah zastaven nejpozději v okamžiku ukončení úkonů spojených se samotným fyzickým nakládáním odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo.

Toto vozidlo je vydáno řidiči za podmínky, že je zajištěn bezprostřední odjezd tohoto vozidla. V opačném případě odtah pokračuje.

pol. II. dokončený odtah 1300,00 Kč

Odtah se považuje za dokončený v okamžiku odjezdu odtahového vozidla s naloženým odtahovaným vozidlem z místa odtahu do areálu Technických Služeb Hradec Králové, kde bude odtažené vozidlo zaparkováno.

pol. III. poplatek za parkování odtaženého vozidla v areálu Technických Služeb Hradec Králové

Za každý, i započatý den 100,00 Kč

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Rady města Hradec Králové č. 7/1998.

Článek 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové dne 19. května 2004


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty