Nařízení č. 6/2016 města Hradec Králové, kterým se mění nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové o tržním řádu (tržní řád)

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 1.11.2016 a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové, o tržním řádu (tržní řád), ve znění nařízení č. 2/2014 a č. 1/2015 města Hradec Králové se mění takto:

  1. 1.   V Článku 3 se body 10. a 11. mění a nově zní takto:

„10. Letní období je období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

 11. Zimní období je období od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.“

  1. 2.   V Článku 12 bodě 1. se za slova „v pojízdné prodejně“ doplňuje číselný poznámkový odkaz „4a)
  1. 3.   V poznámkovém aparátu pod Článkem 13 se mezi poznámky „4)“ a „5)“ vkládá poznámka: „4a) Ustanovení § 132 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,“

Čl. 2

  1. 1.   Příloha č. 1 se mění a nově zní takto:

PŘÍLOHA č. 1

Vymezení tržnic a tržišť v územním obvodu města:

Tržnice se správcem:

1)    městská tržnice na náměstí 28. října,

2)    tržnice v ulici S. K. Neumanna s platností do 31.12.2017.

Tržiště bez správce:

3)    tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě,

4)    tržiště u nákupního střediska Pod Strání na vyhrazeném místě,

5)    tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství na vyhrazeném místě.

Hranice tržních míst jsou vymezeny a jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto nařízení.“

  1. 2.   Příloha č. 2 se mění a nově zní takto:

PŘÍLOHA č. 2

1) MĚSTSKÁ TRŽNICE na náměstí 28. října

(pozemky č. 1855/2, 2102/1, 837/1, 2186, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda, WC

Kapacita: 36 prodejních míst 2 x 1 m

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá           6.00 – 18.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 17.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Správce:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, 500 08 Hradec Králové, který prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

2) TRŽNICE v ulici S. K. Neumanna

(pozemky č. 2178 a 2179, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda

Kapacita: 30 prodejních míst 2 x 2 m

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá          6.00 – 18.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 17.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Správce:

Ing. Them Nguyen, IČO: 70175535, sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00, Praha - Libeň, který prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

pečivo, ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva, textil, obuv a průmyslové zboží.

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

3) TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA HVĚZDA

(pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš, ulice Štefánikova)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města, Střelecká 824/47, 500 02 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

pečivo, ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

4)  TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA POD STRÁNÍ

(pozemek č. 453/3, k.ú. Třebeš, ulice Milady Horákové)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 2,5  x  3 m

Doba prodeje: celoroční           

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města, Střelecká 824/47, 500 02 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

pečivo, ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

5)  TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA JIŘINA

(pozemek č. 1109/1, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 3 x 3 m

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá          6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města, Střelecká 824/47, 500 02 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

pečivo, ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.“

Čl. 3

  1. Příloha č. 3 se mění a nově zní takto:

obrázek č. 1 městská tržnice na náměstí 28. října

obrázek č. 2 tržnice v ulici S. K. Neumanna

obrázek č. 3 tržiště u nákupního střediska Hvězda

obrázek č. 4 tržiště u nákupního střediska Pod Strání

obrázek č. 5 tržiště u nákupního střediska Jiřina “

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

…………………………                                                                    …………………………

MUDr. Zdeněk Fink                                                                          Milan Jaroš

primátor města                                                                                  náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty