Nařízení č. 5/2001 města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 města Hradec Králové o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Rada města Hradec Králové podle § 102 odst. (2)  písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. a) a písm.c)  a odst. (4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením ze dne 20. listopadu 2001 vydat toto obecně závazné nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 Města Hradec Králové o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích.

Článek 1

Článek 2. odstavec 1) ve znění

1) Pro stání dle odst.1) čl.1.

a) Prostřednictvím parkovacích automatů
sazba za stání hodinová:    10,- Kč
sazba za stání minimální      5,- Kč za 30 minut
sazba za stání městské památkové rezervaci    5,- Kč  za první ½ hodinu
10,- Kč za každou další ½ hodinu 

se ruší a nahrazuje

1) Pro stání dle odst.1) čl.1.

a) Prostřednictvím parkovacích automatů

v oblasti centra města
sazba za stání hodinová    10,- Kč
sazba za stání minimální    5,- Kč za 30 minut

v městské památkové rezervaci
sazba za stání       5,- Kč za první ½ hodinu
10,- Kč za každou další ½ hodinu  

v oblasti Moravského Předměstí a Třebše
sazba za stání hodinová:    5,- Kč

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2001


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty