Nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové

o provádění zimní údržby na místních komunikacích

Rada města Hradec Králové podle ustanovení § 27/odst. 6 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona)a ustanovení § 24 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění změn a doplňků schválila svým usnesením ze dne 7.10.1997 toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona a § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhlášky), místní komunikace na území města Hradec Králové, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu dopravní bezvýznamnosti.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 7 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Hradec Králové.

Článek 2
Vymezení úseků

1. Místní komunikace I.-III. tř, - motoristické se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují podle dopravního významu do 1. - 3. pořadí a na neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 1.

2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (dále jen chodníky) se rozdělují na komunikace, u nichž odstranění závad ve schůdnosti, vzniklých znečištěním,náledím nebo sněhem, odstraňují:

a) vlastníci nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací

b) vlastník místních komunikací nebo jím pověřená právnická nebo fyzická osoba k výkonu vlastnických práv, s výjimkou místních komunikací uvedených pod písmenem a). Tyto komunikace jsou uvedeny v "Plánu zimní údržby místních komunikací".

3. Chodníky, u nichž se závady ve schůdnosti, vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem, neodstraňují. Jedná se o všechny chodníky, které nezahrnuje odst. 2 bod a) a b).

Článek 3
Rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti

1. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem je dán minimální šířkou pásu pro chodce 2,00 m. V případě, kdy je chodník užší než 2 m je třeba odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

2. Schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály (písek, drť zrnitosti 0,5 - 8 mm neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice), ale pouze na vrstvu sněhu do výšky 3 cm. Posyp chemickými materiály se v souladu s vyhláškou zakazuje. Při strojním čištění nesmí zbývající výška sněhu překročit 3 cm.

3. Schůdnost místních komunikací a přechodů pro chodce je třeba zajistit nejdéle k 8,00 hod. ranní. Je-li to nutné, je třeba zajistit schůdnost kdykoliv během dne.

4. V průběhu zimního období, pokud zůstanou komunikace bez sněhové pokrývky a náledí, a po jeho skončení je nutné rovněž zajistit očištění všech místních komunikací silnic odstraněním zdrsňujícího inertního materiálu. Znečištění komunikací je závadou v jejích schůdnosti.

Článek 4
Všeobecné podmínky

1. Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce obsahuje podrobně "Plán zimní údržby místních komunikací", do kterého je možné nahlédnout na odboru dopravy a komunikací Úřadu města HK a v TS HK.

2. Pro účely této vyhlášky a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

Článek 5
Sankce

1. Právnické osoby, jež neodstraní závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem se vystavují možnosti postihu dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

2. Osoby, jež neodstraní závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem se vystavují možnosti postihu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.11.1997.

Ing. Martin Dvořák
primátor města města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové


PŘÍLOHA č.1

Seznam místních komunikací I. - III. třídy které nebudou udržovány v zimním období

Název komunikace, místní vymezení úseku, městská část:

akademika Heyrovského centrum
Adolfa Doležala Malšovice
Akátová Malšova Lhota
Albertova Praž.Před.
Ambrožova centrum
Anežky Malé Mor.Před.
Antala Staška Malšovice
Balbínova Orlické nábř.
Bekova Plotiště
Bělečská Malšova Lhota
Bendlova NHK
Bezová Malšova Lhota
Bidlova Orlická kotl.
Blahoslavova Slezské Před.
Blodkova (část) mimo úseku Pod Strání - Mor.Před.
Brněnská
Boční Svob.Dvory
Bohdanečská Svob.Dvory
Bohuslava Martinů Praž.Před.
Boleslavova NHK
Borová Svinary
Bozděchova Praž.Před.
Boženy Němcové Praž.Před.
Brandlova Slezské Před.
bratří Čapků Slezské Před.
Brožíkova Mor.Před.
Březová Slezské Před.
Břidličná Svinary
Cejpova Malšovice
Cihlářská Svob.Dvory
Citrusová Svinary
Černilovská Rusek
Červeného Mor.Před.
Dědkova Plácky
Dělnická Kukleny
Dlouhá Staré Město
Dobroslavova Mor.Před.
Dobrovského Praž.Před.
Domečkova Mor.Před.
Drahoňovského Praž.Před.
Drtinova Svob.Dvory
Družstevní Praž.Před.
Dubinská Svinary
Dubová Malšovice
Erbenova Praž.Před.
Exnárova Mor.Před.
Fibichova Praž.Před.
Foerstrova Praž.Před.
Formánkova Mor.Před.
Fráni Šrámka Labská kotl.
Fr. Halase Malšovice
Fr. Šubrta Malšovice
Fr. Tichého Svob.Dvory
Fr. Žaloudka Svob.Dvory
Franušova Staré Město
Fričova Mor.Před.
Fučíkova Malšovice
Gagarinova mezi Severní a tř. SNP Slezské Před.
Gebauerova Labská kot.II
Gogolova Svob.Dvory
Golova Malšovice
Gruzínská Věkoše
Hálkova Praž.Před.
Heřmanova Orlické nábř.
Holečkova Slezské Před.
Holubova Malšovice
Horova Praž.Před.
Hostivítova centrum
Hradební centrum
Hrdého Malšovice
Hronkova Plotiště
Husitská Plotiště
Hybešova Praž.Před.
Chmelova centrum
Ivana Olbrachta Praž.Před.
Jabloňová Svob. Dvory
Jana Koziny centrum
Jana Krušinky Praž.Před.
Janáčkova Praž.Před.
Jandova Malšovice
Jánošíkova Slezské Před.
Jaroměřská Rusek
Jarošova Orlická kot.
Jasmínová Březhrad
Javorová Slezské Před.
Ječná Slezské Před.
Jičínská Praž.Před.
Jindrova Plácky
Jiráskova Kukleny
Jiřího Purkyně Praž.Před.
K aleji Malšovice
K Biřičce mezi ul.Hlavní-Na Biřičce NHK
K borku Svinary
K břízkám Malšova Lhota
K Cikánu NHK
K dolíkům Svob.Dvory
K hvězdárně NHK
K Labi Třebeš
K lesu Svinary
K Metelce Svob.Dvory
K náhonu Březhrad
K potoku Březhrad
Kalendova Kukleny
Kampánova Labská kot.II
Kampelíkova Kukleny
Kaplířova Slezské Před.
Karla Čapka Praž.Před.
Karla Tomana Staré Město
Karolíny Světlé Praž.Před.
Kaštanová Malšovice
Ke splavu Svinary
Kejzlarova Mor.Před.
Klášterského Malšovice
Klicperova Staré Město
Klidná Plácky
Klumparova mezi ul.Střeleckou centrum a Mánesovou
Kmochova Malšovice
Kolmá Kukleny
Kotěrova centrum
Koželužská Kukleny
Kpt.Fechtnera Malšovice
Krapkova Malšovice
Krátká Slezské Před.
Krunertova Kukleny
Křižíkova centrum
Křížkovského Kukleny
Kubcova Plačice
Kubelíkova Slezské Před.
Kubištova Kukleny
Kudrnova Kukleny
Květná Svinary
Kyjevská Věkoše
Kyjovská Mor.Před.
Leknínova Malšova Lhota
Lesní NHK
Ležáky Kukleny
Lidická Slezské Před.
Lomená Věkoše
Luční Slezské Před.
Ludovíta Štůra centrum
Machkova Třebeš
Machovcova Kukleny
Malá Pouchov
Malinová Svinary
Mandysova Mor.Před.
Marie Majerové Třebeš
Marie Pujmanové Třebeš
Markova Kukleny
Markovická Slezské Před.
Mařákova Praž.Před.
Maxe Malého Plácky
Medkova Farářství
Mikoláše Alše Praž.Před.
Miroslava Hájka Malšovice
Miřiovského Malšovice
Mládeže Plotiště
Mlýnská Plácky
Mokrá Slatina
Moravská Malšovice
Mužíkova NHK
Myslbekova Slezské Před.
Na barvínku Věkoše
Na Biřičce mezi ul. K Biřičce NHK a Mužíkova
Na břehách Třebeš
Na cvičišti Mor.Před.
Na drážkách Slezské Před.
Na dřevěnce NHK
Na dubech Pouchov
Na důchodě Plotiště
Na hradě Staré Město
Na hrázce Malšovice
Na Humpolci Rusek
Na jezírkách Třebeš
Na konečné Malšovice
Na kopečku Věkoše
Na Kropáčce Staré Město
Na Mlejnku Slezské Před.
Na ohradě Slatina
Na okrouhlíku mezi ul.Dvořákova a Vocelova, Praž.Před. za ul.Dvořákova
Na paloukách Rusek
Na pískách Třebeš
Na Plachtě Mor.Před.
Na potoce Třebeš
Na rozhraní Mor.Před.
Na rybárně mezi Rašínovou tř. a Labem Labská kot.II
Na rybníce Rusek
Na sádkách Svinary
Na stávku Svinary
Na stružce Kukleny
Na Střezině Slezské Před.
Na úvoze NHK
Na Valince Rusek
Na Valše Plácky
Na výsluní NHK
Na zahrádkách po ul.Truhlářskou, mezi Věkošemi ul. K zastávce a Za hřbitovem
Nad oborou Věkoše
Nad Rozárkou NHK
Nad rybníky NHK
Nálepkova Orlická kot.
Nová Svob.Dvory
Okrajová Třebeš
Obvodní Březhrad
Odlehlá Farářství
Oldřichova Mor.Před.
Opatovická Praž.Před.
Orebská Slezské Před.
Orlická Slezské Před.
Orlické nábř. Orlické nábř.
Ořechová Plačice
Oskara Nedbala Praž.Před.
Ostrovní Svinary
Otakara Březiny centrum
Ovocnářská Svob.Dvory
Palackého centrum
Pálenecká Svob.Dvory
Pardubická mezi ul.Honkova-Pražská Kukleny (část)
Partyzánská NHK
Pavla Hanuše centrum
Pekařova, Malšovice, od ul. F.Šubrta po ul. Mrštíkovu
Pešinova NHK
Písečná Malšovice
Plácelova Orlické nábř.
Pobřežní Plácky
Pod haltýřem Svinary
Pod Zámečkem mezi ul. Palachova až Mor.Před.
Slunečná
Pohlova Plácky
Polní Slezské Před.
Poštovní Březhrad
Potoční Mor.Před.
Požární Slezské Před.
Prašingerova NHK
profesora Smotlachy NHK
Prokopa Holého Pražské Před.
Prostějovská Mor.Před.
Přemyslova NHK
Přespolní Malšovice
Příčná Třebeš
Přímská Malšovice
Radoušova Staré Město
Raisova Praž.Před.
Rautenkrancova Orlické nábř.
Rokycanova centrum
Rokytanského Staré Město
Rusecká Pouchov
Růženy Jesenské Malšovice
Růženy Naskové Věkoše
Růžová Kukleny
Rybářská Třebeš
Říčařova Plotiště
Říční od Smetanova nábř.podél Labe Praž.Před.
Sadová Malšova Lhota
Sedláčkova Praž.Před.
17.listopadu centrum
Selicharova Mor.Před.
Seydlerova Labská kot.II
Sezemická Mor.Před.
Skupova Orlická kot.
Sládkova Slezské Před.
Slavíčkova Slezské Před.
Slepá Kukleny
Slezská Slezské Před.
Slunečná Mor.Před.
Smetanovo nábř. od nám.5.května po ul.Říční, centrum
Smiřická Věkoše
Sokolovská Farářství
Souběžná Mor.Před.
Soukenická centrum
Sovova Praž.Před.
Sportovní Malšovice
Stará Polní Slezské Před.
Střední NHK
Stříbrná Svinary
Suchého Mor.Před.
Sukova Malšovice
Sušilova Praž.Před.
Svatovácl. nám. mimo točny MHD NHK
Svitavská Mor.Před.
Šantrochova Mor.Před.
Šemberova Malšovice
Šeříková NHK
Ševčíkova Třebeš
Šípková Svinary
Široká Věkoše
Školní Slatina
Školská Třebeš
Škroupova centrum
Šmeralova Praž.Před.
Šmilovského Praž.Před.
Špitálská Staré Město
Štechova Malšovice
Štolbova Mor.Před.
Šumperská Plačice
Švabinského Slezské Před.
Tichá Slezské Před.
Točná Svinary
Tomáškova Svob.Dvory
Tomkova Staré Město
Topolová Slezské Před.
Tovární Mor.Před.
Trávní Slezské Před.
Truhlářská mezi ul.Kyjevskou a Věkoše
(část) Na zahrádkách
Trutnovská Praž.Před.
Třebechovická Slezské Před.
Třebízského Labská kot.II
Třešňová Svob.Dvory
Turínského Labská kot.II
Tylovo nábř. od Pražského mostu ke gymnáziu , centrum
U cihelny Svob.Dvory
U Dřevony Plotiště
U Fotochemy Praž.Před.
U háječku Slezské Před.
U hřiště Březhrad
U Jednoty Slatina
U kavalíru od ul.Hradební k Malšovickému mostu, centrum
U koše Slatina
U kovárny Pouchov
U kult.domu Plácky
U Labe Farářství
U lesíka Březhrad
U Melounky Plotiště
U mostku Věkoše
U myslivny NHK
U náhona Plotiště
U pastvišť Malšovice
U plováren Slezské Před.
U sokola Plotiště
U soudu od ul.Hradební po Kubištovy sady, centrum
U Střelnice Malšovice
U studánky Svob.Dvory
U trati Slezské Před.
U vody Svinary
U Zvoničky Praž.Před.
Uhelná Slezské Před.
Urxova Mor.Před.
Uzavřená Orlická kot.
Úzká Staré Město
V domkách Kukleny
V poli Slatina
V tůních Plácky
Vachkova Malšovice
Vavákova Slezské Před.
Václavkova Farářství
Věkošská Věkoše
Velehradská Mor.Před.
Vilová Plačice
Viničná NHK
Višňová Plotiště
Voborníkova Plácky
Vocelova Praž.Před.
Vrázova Slezské Před.
Vrbová Slezské Před.
Vrchlického od křiž. Polákova - Gočárova, centrum
Všehrdova Praž.Před.
Vydrova Farářství
Východní Věkoše
Vysocká Mor.Před.
Wintrova Farářství
Za humny Malšovice
Za hřbitovem Pouchov
Za kostelem Pouchov
Za lípou Malšovice
Za školou Slatina
Za zelárnou Věkoše
Zadní Pouchov
Zahrádkářská Svob.Dvory
Zahradní Věkoše
Zahradnická Svinary
Zákrejsova Malšovice
Zámeček vč.kopce Sv.Jana NHK
Zámostí Malšovice
Zdeňka Wintra Kukleny
Zemědělská od křiž.s ul.Bieblovou s U trati, Slezské Před.
Zieglerova centrum
Želivského centrum
Žitná Věkoše
a dále veškeré bezejmenné místní komunikace v KÚ Hradec Králové

Zpracováno v TS HK dle plánů zimní údržby minulých let.

Zpracoval ing.Vladimír Vaníček
provozní náměstek TS HK
a
Lubomír Kujal
vedoucí střediska MK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty